Real Estate

‘SC ASSET’ คว้ารางวัล Active Participation Award  “โครงการถนนวิภาวดี ไม่มีขยะ”

อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับ SC ASSETมุ่งจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  คว้ารางวัล Active Participation Award  “โครงการถนนวิภาวดี ไม่มีขยะ”

 นายจีระศักดิ์ เตชะทวีกุล Head of Property Management  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผู้บริหารจากอาคารสำนักงานชินวัตร 3  ได้รับประกาศเกียรติคุณประเภทรางวัล Active Participation Award  “โครงการถนนวิภาวดี ไม่มีขยะ” หรือ “VIBHAVADI ZERO WASTE” จากนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดยร่วมมือจัดการขยะในองค์กรอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ SC ASSET เป็น 1 ใน 11 บริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลประเภทดังกล่าวผ่านทางระบบออนไลน์ (Virtual Event) เมื่อวันก่อน

 

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ การร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กรต่อเนื่อง และ ลดขยะที่ไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้หรือ ทำประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมกับสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยในระยะแรกมีเป้าหมายให้แต่ละบริษัท รวมทั้ง ก.ล.ต. มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรือ “ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” เริ่มตั้งแต่ลดการใช้สิ่งที่จะเป็นขยะในอนาคต และเรียนรู้ในการจัดการขยะแต่ละประเภท ซึ่งเป็นจุดเริ่มของเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การทำให้เกิดความยั่งยืนในประเทศไทย

ด้วยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ หน่วยงานอิสระ และภาคเอกชน  แบ่งเป็น  2 ประเภทรางวัล ได้แก่  Low carbon business waste management จำนวน 3  บริษัท และ Active Participation Award  จำนวน 11 บริษัท

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: