Biznews

‘GULF’ ทุ่มกว่าหมื่นล้านซื้อ ‘ไทยคม’ จาก INTUCH ต่อยอดธุรกิจ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงเหตุการณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยระบุว่า ตามที่บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH (ผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยคม และ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า INTUCH จะจำหน่ายหุ้นสามัญซึ่ง INTUCH ถืออยู่ในบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท (รวมเป็นเงินกว่า 4,472 ล้านบาท) ให้แก่ GULF และ หรือ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF)

ความสำเร็จของการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่าง INTUCH และกลุ่ม GULF จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสำเร็จเสร็จสิ้น (หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยกลุ่ม GULF) (ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566)

ภายหลังจากนั้น กลุ่ม GULF จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของบริษัท โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 645,231,020 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.87 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จาก INTUCH ข้างต้น (กล่าวคือ ราคา หุ้นละ 9.92 บาท เป็นเงินรวมกว่า 6,400 ล้านบาท)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: