Biznews

7 วิธี กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์กร

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังพยายามมุ่งหน้าพัฒนาประเทศเป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีจุดเน้นที่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) เศรษฐกิจที่เน้นความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนสิ่งแปลกใหม่ที่สามารถเพิ่มคุณค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจต่างๆ โดยจะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่โมเดล Thailand 4.0 ได้อย่างตรงเป้าหมาย

ดังนั้นจึงทำให้องค์กรธุรกิจในยุคปัจจุบันต่างต้องการความคิดสร้างสรรค์มาช่วยให้คนและองค์กรสามารถขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง แม้จะอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแต่ปฎิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในธุรกิจนั้นเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เช่น ฝ่ายการตลาด ครีเอทีฟโฆษณา ฯลฯ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สามารถบ่มเพาะขึ้นมาได้ และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรควรฝึกฝน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้างาน เพราะนอกจากจะต้องเป็นผู้นำในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แล้ว ยังต้องทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่คนในทีมอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ จ๊อบไทยดอทคอม ได้นำแนวคิด 7 ข้อง่ายๆ ที่องค์กรหรือหัวหน้างานทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสุดยอดพนักงานที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า ดังนี้

JobThai
JobThai

·    ความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ ถึงแม้ว่าพนักงานบางคนอาจจะไม่ได้มีความคิดที่โดดเด่นมากนัก แต่ในรูปแบบของการทำงานเป็นทีมนั้น แค่บางส่วนของความคิดเห็นก็สามารถปะติดปะต่อกลายเป็นไอเดียที่ดีเยี่ยมได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะต้องเชื่อมต่อไอเดียเล็ก ๆ เหล่านั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบ หรือนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปได้ ดังนั้นการเปิดโอกาสหรือส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเดินหน้าต่อไปและประสบความสำเร็จ 

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: