CSR

4 บริษัทเครือสหพัฒน์ สนับสนุนโครงการ “นาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน”

4 บริษัทในเครือสหพัฒน์ อาทิ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมกันสนับสนุน “โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย ปลูกฝังคุณค่า เพื่อสานต่อและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เชิดชูคงไว้สืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งถือเป็นภาคเอกชนของประเทศกับ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 5-15 ปี จำนวน 130 คน ให้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกฝนศิลปะการรำไทย การฝึกโขน ตลอดเดือนเมษายน 2561 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ซึ่งใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านอารมณ์ และจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้ห่างไกล ยาเสพติดและหันมา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

โดยในโอกาสเปิดโครงการฯ ยังได้ อาจารย์วีระชัย มีบ่อทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฎศิลป์ (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) เป็นผู้ทำพิธีคำนับครู เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมกับ นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบัณฑิต พัฒนศิลป์ (ลำดับที่ 3 จากขวา) , อิทธิพล คูหะรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ลำดับที่ 4 จากขวา) เข้าร่วมพิธีในนาม ตัวแทนผู้บริหารบริษัทในเครือสหพัฒน์ และคณะศิลปินแห่งชาติ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฎศิลป์ไทย (โขน-ละคร) (ลำดับที่ 5 จากซ้าย), อาจารย์รัตติยะ วิกสิตพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฎศิลป์ไทย (การละคร) (ลำดับที่ 4 จากซ้าย)และคณาจารย์ เยาวชนไทยกว่าร้อยชีวิต ณ อาคาร คณะศิลปศึกษาและโรงละครวังหน้า สถาบันพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ

สำหรับ “โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรม” ในครั้งนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกฝนการรำไทย การฝึกโขน ตลอดเดือนเมษายน 2561 ยังมีการจัดแสดงผลงาน เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการตลอด1 เดือนที่ผ่านมา เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้น ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ

นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว เครือสหพัฒน์ยังได้ดำเนินงาน สานพลังประชารัฐ เพื่อสนองนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยยุทธศาสตร์ประชารัฐ เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อาทิ เช่น

 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
โครงการ “Excellent Model School” หรือ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ”
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดรับกับความต้องการกำลังคนของประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับวิทยาลัยพานิชยการธนบุรี ในการจัดการอาชีวศึกษาระดับทวิภาคี ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา โดยร่วมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มพูนความรู้และให้เกิดทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนสามารถนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โครงการเกษตรพอเพียงดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 โดยการดำเนินการในหลักการ “เกษตรแบบพอเพียง” โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
การดำเนินงานในปัจจุบัน ได้รับความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐบาล ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ โดยวางแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน เป็นที่ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร มีเป้าหมายในการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงวัยได้ออกกำลัง และมีสังคมผู้สูงวัยอันเป็นการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจตามแนวทาง “โครงการประชารัฐ”

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: