Biznews

4 ธุรกิจในเครือ’กลุ่มเซ็นทรัล’ คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งปี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาถือเป็นความท้าทายของภาคธุรกิจอย่างยิ่ง ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลไม่เพียงแต่ปรับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจให้ฝ่าฟันวิกฤติไปได้เท่านั้น แต่ผู้บริหารในทุกระดับยังเปลี่ยนบทบาทมาสู่การเป็น People Manager ที่ให้ความใส่ใจและดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในการทำงาน และมุ่งพัฒนาศักยภาพให้พนักงานพร้อมต่อรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ส่งผลให้  4 ธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) , บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัดบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล และ บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด หรือ The 1 คว้ารางวัล  สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 จากงาน Kincentric Best Employers – Thailand 2021 ที่จัดขึ้นโดยคินเซ็นทริค ประเทศไทย (Kincentric Thailand) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)

ภายในงานมีผู้บริหารขึ้นรับมอบรางวัลและร่วมกันถ่ายทอดวิสัยทัศน์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ปรีชา เอกคุณนากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), เอ็ดวิน ยัป       ฮอสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป สุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด, กวิน  ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด

วิสัยทัศน์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกลุ่มเซ็นทรัล ในช่วงสถานการณ์วิกฤติที่ผ่านมา อาทิ

  1. ปรับเปลี่ยนการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องและคล่องตัวต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมองหาวิธีการทำงานใหม่ๆ ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
  2. ให้ความสำคัญกับสุขภาพและสุขอนามัยของพนักงาน เช่น การจัดหาวัคซีน การปฏิบัติงานแบบ work from home
  3. มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง         ลดช่องว่างระหว่างลำดับขั้นให้น้อยลง
  4. มีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ให้ความสำคัญกับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ อำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้า บนพื้นฐานของมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด

สำหรับโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่น โดยคินเซ็นทริค ประเทศไทยถือเป็นโครงการที่เสริมสร้างให้องค์กรในประเทศไทยมีความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาการให้รางวัลจากปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (High Employee Engagement) 2. การทำงานที่พร้อมปรับตัวและเปลี่ยนแปลง (Agile Working Environment)  3. ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Engaging Leadership) 4. การสร้างศักยภาพของพนักงาน (Strong Talent Focus)

ทั้งนี้ บริษัทคินเซ็นทริค ประเทศไทยถือเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลกที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพองค์กรและบุคลากร ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจจัดการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 21 ครอบคลุม 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง รวมทั้งยังมีการจัดประกวดโครงการดังกล่าวทั่วโลกอีกด้วย

การได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ดังกล่าวของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล เกิดจากความร่วมมือของพนักงานทุกระดับที่เห็นคุณค่าในบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้จะอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรและสนับสนุนให้สังคมในที่ทำงานรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนี้ รางวัลดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ สวัสดิการที่เหมาะสม และสนับสนุนการเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพทำให้กลุ่มเซ็นทรัลเป็นองค์กรที่มีคนอยากเข้ามาร่วมงานด้วยมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

Related Articles

Back to top button
X