Biznews

รวมพลัง 14 มาตราการเร่งด่วนเมือง ‘ปากน้ำโพ’ยับยั้งโควิด-19

มาตรการเร่งด่วนการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ 14 มาตรการ ดังนี้

1.เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ออกไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการชดเชยวันสงกรานต์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายของประชาชน จากกรุงเทพฯสู่เมืองต่าง ๆ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

2.พิจารณาปิดสนามมวย สนามกีฬา สนามม้า บ่อนไก่ กัดปลา ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีการอยู่ร่วมกันเป็นเวลานานเกินกว่า 15 นาทีขึ้นไป เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนสถานบริการ นวดแผนโบราณ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ และร้านเกมส์ ให้ปิดชั่วคราวเป็นระยะเวลา 14 วัน (กรณีสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่โล่ง กว้างขวาง สามารถเปิดบริการได้) ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.กำหนดมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์

4.งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และทุกสถาบัน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

5.งดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เช่นการจัดคอนเสิร์ต การจัดแสดงสินค้า กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม และ กีฬา สระว่าย น้ำสาธารณะ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากรณีกำหนดการทอดผ้าป่า ที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวง ที่กำหนดขึ้น ในวันที่ 2 เมษายน นี้ โดยที่ประชุมมีมติให้พิจารณาจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าในวันดังกล่าว ไม่เกิน 50 คน กิจกรรมสวดมนต์ที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันที่ 28 ของเดือนนั้น ขณะนี้ให้งดจัดกิจกรรมสวดมนต์ ของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 ออกไปก่อน ส่วนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม ให้มีการประสานการดำเนินตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังได้พิจารณาถึงกรณีแผนการออกรับบริจาคโลหิตของกาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ให้พิจารณารับบริจาคเฉพาะสถานที่ เช่นในสถานที่ของทางราชการ เนื่องจากขณะนี้ไม่มีโลหิตในการให้บริการ และให้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯอย่างเคร่งครัด

6.งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก เช่นค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน ซึ่งทางเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งงดการเยี่ยมญาติตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปแล้ว

7.ให้สถานที่ทำงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ลดความแออัดโดยวางแผนการทำงานล่วงเวลา และจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรโดยให้ทุกส่วนราชการ ทำแผนการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและรายงานผลการปฏิบัติต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

8.ส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ในการปฏิบัติงานและการประชุม ทางไกลแทนการเรียกประชุม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้ง ให้มีการปรับ จำนวนคนในการเข้าประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 และงดการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม ออกไปก่อน

9.ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากได้แก่ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้มีการคัดกรองบุคคลก่อนเข้าอาคาร บริการเจลล้างมือ การทำความสะอาดพื้นผิว ห้องสุขาและจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา

10.ร้านค้า ร้านอาหาร ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ โดยการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน ดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงานโดยให้สวมหน้ากากอนามัยและการใช้เจลล้างมือบ่อยๆ ตลอดจนการจัดการขยะของร้าน

11.ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศและเพิ่มความถี่ของการเดินรถให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารแออัด และให้มีการดำเนินมาตรการด้านการป้องกัน เช่น การวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถโดยสารและการบริการเจลล้างมือ ตลอดจนการจัดที่นั่งในรถโดยสารให้มีระยะห่างกัน

12.รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ให้ใช้หน้ากากผ้า เมื่อต้องเดินทางเข้าสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ผลิตหน้ากากผ้าใช้เองในชุมชน และมีครูสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้า กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ หากประชาชนท่านใดต้องการผลิตหน้ากากผ้าใช้เององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัสดุให้บริการ

13.กำหนดให้ชาวต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว

14.ให้ทุกอำเภอ หมู่บ้าน จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ และส่งเสริมให้ประชาชนและ จิตอาสาพระราชทาน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเฝ้าระวัง

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง และให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยให้ดำเนินตามมาตรการป้องกันฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

 

ที่มา วันนี้ที่ปากน้ำโพ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: