Biznews

‘ไทย’รั้งอันดับ 6 อาเซียน ‘ฉีดวัคซีน’โควิด

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 1,809,894 โดส มีผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม 1,296,440 คน หรือเท่ากับ 1.96% ของประชากร และฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 513,454 คน หรือเท่ากับ 0.78% ของประชากร โดยผู้ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่ 48.8% เป็นบุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. , 14.0% เป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย และ 28.0% เป็นประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

ทั้งนี้ ทั่วโลกได้ฉีดวัคซีนแล้ว 1,298 ล้านโดส ใน 195 ประเทศ ส่วนภูมิภาคอาเซียนได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 35,643,447 โดส

 

สถิติที่สำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

1. จำนวนการฉีดวัคซีน

-ยอดรวม ฉีดแล้ว 1,809,894 โดส

-ฉีดเข็มแรก 1,296,440 โดส (1.96% ของประชากร)

-ฉีดเข็มที่สอง 513,454 โดส (0.78% ของประชากร)

 

2. กลุ่มผู้ได้รับวัคซีน เรียงตามลำดับ

-บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. 633,424 คน (48.8%)

-ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 362,377 คน (28.0%)

-เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 180,881 คน (14.0%)

-ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 43,642 คน (3.3%)

-บุคคลที่มีโรคประจำตัว 76,116 คน (5.9%)

 

3. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 35,643,447 โดส ได้แก่

1. สิงคโปร์ จำนวน 2,213,888 โดส (ครอบคลุมอย่างน้อย 19.5%* ของประชากร)

2. กัมพูชา จำนวน 2,884,922 โดส (8.5%* ของประชากร)

3. อินโดนีเซีย จำนวน 22,230,343 โดส (4.1%* ของประชากร)

4. ลาว จำนวน 456,488 โดส (3.1%* ของประชากร)

5. มาเลเซีย จำนวน 1,786,459 โดส (2.7%* ของประชากร)

6. ไทย จำนวน 1,809,894โดส (1.4%* ของประชากร)

7. บรูไน จำนวน 10,715 โดส (1.2%* ของประชากร)

8. ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,408,781 โดส (1.1%* ของประชากร)

9. พม่า จำนวน 1,040,000 โดส (1%* ของประชากร)

10. เวียดนาม จำนวน 801,957 โดส (0.4%* ของประชากร)

(*%การครอบคลุมอย่างน้อย ของประชากร คำนวณโดยวิธีการเดียวกันทุกประเทศ จากการใช้เฉลี่ยคนละสองโดส)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: