Biznews

‘พ่อเมืองสองแคว’ เข้มห้ามขายสุราอีก 1 เดือน

หลังจากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา มีมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนการออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ภายใต้บังคับข้อกำหนดว่าด้วยการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไป
โดยเฉาะประเด็นสามารถซื้อสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับจากร้านจำหน่ายได้ แต่ไม่สามารถนั่งดื่มในร้าน เริ่มมีผลวันที่ 3 พฤษภาคม ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดในการออกคำสั่งยกเลิกการห้ามจำหน่าย
ล่าสุด  นายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เซ็นต์คำสั่งเพื่อเป็นการควบคุมโรคโควิด-19   จำนวน 5 ข้อ และมีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563   ประกอบด้วย

1. ห้ามบุคคลภาย ออกนอกเคหสถานระหว่าง 22:00 น.ถึง 04:00 น.ของวันรุ่งขึ้น
 
2. ห้ามผู้ใดทำกิจกรรมบางอย่างดังต่อไปนี้ คือ
 
1.ห้ามการใช้อาคาร สถานที่ของโรงแรมและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมใดที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่การดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 
 
2 ห้ามผู้ใดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน อาจมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์ได้ง่าย
 
3.ห้ามร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา
 
4.ห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานพิษณุโลกเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่มีผู้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด
 
5.ให้ผู้ซึ่งพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งหรือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเดินทางเข้ามาในเขตพิษณุโลกให้แยกกัก กันหรือคุมไว้สังเกต ณ ที่เอกเทศ หรือ สถานที่ซึงทางราชการกำหนดไว้
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563  เป็นต้นไป 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: