Uncategorized

“ไทยซัมมิท แหลมฉบัง” ประกาศหยุดทำงาน 2 เดือน

บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท ประกาศหยุดการทำงานตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2562 เหตุลูกค้าหยุดการผลิตชั่วคราวและมีการสั่งซื้อสินค้าลดลง โดยทาง บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานทุกระดับ ในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างปกติ

ประกาศ

ที่ TSLA. HRM 019/2562

เรื่อง กำหนดหยุดการทำงานใน วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562

เนื่องจากวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 ลูกค้าของบริษัทฯ หยุดการผลิตชั่วคราวและมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในปริมาณลดลง ทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องหยุดการทำงานชั่วคราว บางส่วนในวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 การหยุดงานชั่วคราว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในระหว่างเวลาที่บริษัทฯ หยุดการทำงานชั่วคราวตามประกาศ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานทุกระดับ ในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างปกติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 75 โดยการหยุดตามข้อนี้จะไม่มีผลใดๆ กับการคำนวณเบี้ยขยันหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อรับค่าจ้างเต็มจำนวน ในวันที่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดชั่วคราวตามประกาศนี้ โดยพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปี จะต้องคีย์การลงในระบบ ESS ก่อนวันหยุดการทำงานชั่วคราวที่กำหนดไว้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

 

 

สำหรับกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เป็นบริษัทการผลิตของไทย โดยเป็นผู้ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรการเกษตร ก่อตั้งในปี 2520 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ผลิตในแหลมฉบัง จังหวัดนครนายก จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งมีสถานที่ผลิตนอกประเทศในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน อินเดีย ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

ไทยซัมมิทเป็นบริษัทที่มีเอกชนถือครองและครอบครัวเป็นเจ้าของ สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนหุ้นที่เหลือมีบุตรทั้งห้าคนเป็นเจ้าของ

ทั้งนี้  ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2534 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 200 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ, นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ, นางสาวรุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ, นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ และเครื่องยนต์ โดยในปี 2561 มีรายได้รวม 3,447.07 ล้านบาท กำไรสุทธิ 129 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มีรายได้รวม 3,204.92 ล้านบาท กำไรสุทธิ 69.97 ล้านบาท

ทั้งนี้ นางสมพร มีศักดิ์เป็นมารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ก่อนหน้านี้ในเว็บไซต์ สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ในส่วนของสมาชิกสมาคม บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด ยังระบุชื่อ นายธนาธร เป็นผู้ติดต่อ ร่วมกับ นายพิเชฐ ปิยะจิตเมตตา และนายพิทยา แดงวิรุฬห์ เป็นผู้ติดต่ออีกด้วย

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: