Biznews

ไว้ใช้ยามคับขัน! ทนาย “สงกานต์” เตือน 11 วิธีรับมือเมื่อโดนตรวจค้นรถ

ช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีเหล่าคนดังออกมาเสนอวิธีผู้ใช้รถใช้ถนนเมื่อเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้นรถ ล่าสุด เฟซบุ๊กของทนาย “สงกานต์ อัจฉริ ยะทรัพย์” ได้โพสต์ข้อปฏิบัติเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกค้น เราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้เสียเปรียบ หากรู้สึกว่า เกิดความไม่เป็นธรรม โดยระบุข้อความว่า

เคล็ ด(ไม่)ลั บ “รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม” ใช้ยามคับขันได้

ในสังคมไทยเรานั้น “เชื่อว่ามีทั้งคนดีและคนไ ม่ดีปะปนกันไปทุกสาขาวิชาชีพ” ใช่หรือไ ม่???

ฉะนั้น ต้องรู้หลักแบบเท่าทันกันและหลักก ฏหมายไว้ป้อ งกันตัวได้ในระดับหนึ่ง

“กระผมมิได้มีเจตนาที่จะชี้โพรงให้กระรอกใดๆ แต่กระผมจะให้ความรู้กับประชาชนทางด้านกฏหมายไว้ป้องกันตัวตามสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น”

ตามประมวลก ฎหมายอาญามาตรา 68 บัญญัติว่า

“ผู้ใดจำต้อง กระทำการใดเพื่อป้อ งกันสิทธิ์ของตน หรือ ของผู้อื่นให้พ้นภยั นต ราย ซึ่งเกิดจากการประทุ ษร้ าย อันละเมิดต่อก ฎหมาย และ เป็นภยั นตร ายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เ หตุ การกระทำนั้น เป็นการป้ องกันโดยชอบด้วยก ฎหมาย”

ตามประมวลก ฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์มาตรา 420 บัญญัติว่า

“ผู้ใดจงใจหรือประม าทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์ สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่ าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ อดีตโฆษกสำนักงานตำร วจแห่งชาติ ได้เคยออกมากล่าวว่า การบันทึกวีดีโอ ในขณะเจ้าพนักงานตำรวจปฎิบัติหน้าที่ตรวจค้นรถ สามารถทำได้ หากไ ม่ได้ขั ดข วางการปฎิบัติงานของ จนท.ตำรวจ ไ ม่ผิ ดกฎหมายแต่อย่างใด

1 ขอบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน

ในระหว่างการตรวจค้น เราสามารถขอบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานได้ โดยไม่เป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพราะถือว่าเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

2 ก่อนการตรวจค้น

หากเราไม่ได้มี สิ่งผิดกฎหมาย ให้เราแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ให้ทราบเลยว่า ขอบันทึกวีดิโอไว้เป็นหลักฐานขณะตรวจค้น ถ้าเรามีสิ่งของผิดกฎหมายก็จะได้เป็นพยานหลักฐานดำเนินคดีกับตัวของเราเอง แต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นหลักฐานในการยืนยันความบริสุทธิ์ของตน

3 ตัวเราเองก็ต้องแสดงความบริสุท ธิ์ใ จ

เราเองหากมั่นใจว่าไม่ได้มีสิ่ งผิดกฎหมาย ก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ ด้วยการดึงกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างออกให้เจ้าพนักงานดูเปิดกระเป๋าให้ดู (แนะนำให้ทำด้วยตนเอง ห้ามให้เจ้าหน้าที่มาค้น)

4 ให้เจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกัน

ก่อนการตรวจค้นเราก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่แสดงความบริสุท ธิ์ใ จเช่นเดียวกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่จะทำการตรวจค้นแสดงตนโดยเปิดเผย ไ ม่ใส่หน้ากา กคุมหน้า ให้บอก ชื่อ ย ศ ตำแหน่ง , แสดงบัต รประจำตั ว , ตรว จดูมือ , ดึงเสื้อแขนยาวขึ้น, ล้ว งกระเป๋าค วักออกมาเพื่อให้เห็นว่าไ ม่มีสิ่งซุ กซ่ อนอยู่ และ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพียงคนเดียว และ ทำการบันทึกวีดิโอไปพร้อมๆกันในการตรวจค้นแต่ละจุดไปพร้อมกัน เพื่อเป็นหลักฐานทั้งสองฝ่าย

5 อย่าอายให้ตะโกนดังๆ “ ช่วยด้วยๆๆ ”

ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในการตรวจค้น เพื่อให้คนอื่นที่ผ่านไปมามองเห็น แล้วใช้วิกฤ ตเป็นโอกาส ให้คนที่มามุงใครก็ได้ช่วยถ่ายวีดีโอไว้ขณะนั้น หรือ ร้องขอให้ไทยมุงช่วยโทรแจ้งนักข่าวมายังที่เกิดเหตุ

6 หากเกิดปัญหาขึ้น

หากเกิดปัญหาขึ้นให้รีบติดต่อญาติ หรือ คนใกล้ชิดให้ได้เร็วที่สุดให้มาหาเรา ณ จุดเกิดเหตุ สมมติว่าถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวตะโกนดังว่าขอให้พี่ๆไทยมุงอย่าเพิ่งไปไหนอยู่กันเยอะๆได้โปรดอยู่เป็นเพื่อนก่อน

7 ถ้าเราถูกควบคุมตัว

สำคัญมากๆ ถ้าเราถูกควบคุมตัว แล้วของกลางมิใช่ของๆ เรา ห้ามหยิบ ห้ามจับ ห้ามแตะเป็นอันขาด ขอย้ำ เพราะจะทำให้มีลายนิ้วมือเราไปปรากฎอยู่บนของกลาง

9 อย่าชี้ตามที่เจ้าหน้าที่บอก

10 ขณะถูกควบคุมตัว

ขณะถูกควบคุมตัวให้ญาติ,พี่น้อง,คนไว้วางใ จ นั่งเฝ้าจนกว่าจะนำตัวส่งศาล และทำการร้องขอให้จนท.ติดตามผู้ซึ่งไว้วางใจหรือทนายความ เข้าฟังการสอบสวนจนกว่าจะแล้วเสร็จ

11 ถ้าเราไ ม่ผิดให้สวมวิญญาณนักร้อง (เรียน)

ถ้าเราไม่ผิดควรเข้าร้องเรียนเพื่อร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน และสื่อตามโซเชียลต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นกระแสได้ไวมากกับข่าวแบบนี้

บทความดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใด หรือ องค์กรใดๆ ทั้งสิ้น นำเสนอเพื่อเป็นวิทยาทานความรู้ และรักษาสิทธิที่เราทุกคนควรจะได้รับ

ขอบคุณข้อมูลจาก สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์

Related Articles

Back to top button
X