Biznews

ไม่มั่นใจมาตรการภาครัฐ!’โพลชี้’คนไทยไม่เห็นด้วยเปิดต่างชาติเข้าไทย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “8 ตุลาคม ต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวแล้ว” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นี้ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง 14 วัน ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้ พบว่า 21.77% ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ธุรกิจการท่องเที่ยว และเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในประเทศ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่รัฐได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด 20.49% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว

ขณะที่บางส่วนระบุว่า รัฐต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด และมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน 16.77% ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ ไม่เชื่อมั่นในมาตรการป้องกันที่รัฐกำหนด เกรงว่าจะเป็นการนำเชื้อไวรัสโควิด – 19 มาแพร่ระบาดในประเทศอีกครั้ง 40.21% ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 รอบ 2 ต้องการให้รักษาสถิติการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ดีเเบบนี้ต่อไป ยังไม่ต้องการให้เสี่ยงรับต่างชาติเข้ามา ขณะที่บางส่วนระบุว่าไม่เชื่อมั่น ในมาตรการป้องกันที่รัฐกำหนด และ 0.76% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

ด้านความกลัวของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระหว่างกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางเครื่องบิน กลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านภาคพื้นดิน และกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางพรมแดนธรรมชาติ พบว่า ส่วนใหญ่ 50.23% ระบุว่า กลัวทั้งสามกลุ่ม พอ ๆ กัน รองลงมา 31.11% ระบุว่า กลัวกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางพรมแดนธรรมชาติมากที่สุด 10.54% ระบุว่ากลัวกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางเครื่องบินมากที่สุด 4.10% ระบุว่าไม่กลัวทั้งสามกลุ่มเลย 3.72% ระบุว่ากลัวกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านภาคพื้นดินมากที่สุด และ 0.30% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศได้ เมื่อมีการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ พบว่า 11.91% ระบุว่าเชื่อมั่นมาก เพราะภาครัฐมีมาตรการควบคุมป้องกันที่ดี มีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด 25.04% ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น เพราะ มั่นใจในมาตรการของรัฐที่ออกมาว่าจะสามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่าที่ผ่านมารัฐก็สามารถควบคุมและป้องกันได้ 35.43% ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะอยากให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 หมดไป 100% ก่อน เนื่องจากว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

ขณะที่บางส่วนระบุว่า มาตรการที่รัฐกำหนดยังไม่เข้มงวดพอ 26.18% ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย เพราะไม่มั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่รัฐกำหนด ขณะที่บางส่วนระบุว่า กลัวว่าจะมีการใช้ช่องทางธรรมชาติในการเข้าประเทศซึ่งรัฐจะควบคุมและป้องกันได้ยาก และจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 รอบ 2 อย่างแน่นอน และ 1.44% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: