Biznews

ใครเป็นใคร ใน 7 “DRIVE AWARD 2017”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศผู้ได้รับรางวัล “DRIVE AWARD 2017” (ไดรฟ์ อวอร์ด 2017) ใน 7 สาขารางวัล ประกอบด้วย ด้านบริหาร (Management) ด้านกลยุทธ์ (Strategic) ด้านการตลาด (Marketing) ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ด้านการเงิน (Finance) รวมถึง ปราชญ์ชาวบ้าน และ วิสาหกิจชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน ดังนี้

 • รางวัล DRIVE AWARD 2017 Management ผู้ที่จะได้รับรางวัล Excellence หนึ่งเดียวนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี เน้นความยั่งยืน มีการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีแผนทางการเงิน การตลาดที่โดดเด่น ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนวัฒนธรรมอีกทั้งยังสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ที่เน้นการส่งเสริมคุณธรรม การกำหนดแนวทางการดูแลผู้ถือหุ้นและดูแลคู่ค้า โดยองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Management Excellence คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

   

 •  

 • รางวัล DRIVE AWARD 2017 Strategy พิจารณาจาก 2 แนวทางสำคัญ คือ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ต้องมีแนวทางการวางกลยุทธ์ที่เด่นชัด ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรม การเน้นย้ำความยั่งยืน การสร้างและสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับกลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาความต่อเนื่องในการออกสินค้าตัวใหม่ รวมถึงการมีการสื่อสารกลยุทธ์ธุรกิจในองค์กรที่ชัดเจนและแนวทางด้านธรรมาภิบาล ที่พิจารณาจากโครงการเพื่อสังคม แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนวัฒนธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Strategy Excellence คือ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
 •  

 • รางวัล DRIVE AWARD 2017 Marketing จะสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมทางการตลาด ทั้งในเรื่องของการสร้างการรับรู้ตราสินค้า พิจารณาถึงการเติบโตของยอดขาย การสร้างความต่อเนื่องและความแปลกใหม่ของแคมเปญทางการตลาด และการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมถึงแง่มุมในเชิงธรรมาภิบาล ที่พิจารณาจากโครงการเพื่อสังคม แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนวัฒนธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า โดยองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Marketing Excellence คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 •  

 • รางวัล DRIVE AWARD 2017 Human Resource เน้นย้ำถึงความเป็นเลิศทางด้านการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงาน การให้สวัสดิการ ให้ทุน การสร้างสรรค์แนวทางสร้างความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับโครงการเพื่อสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Human Resource Excellence คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 •  

 • รางวัล DRIVE AWARD 2017 Finance พิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านการเงินในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ที่พิจารณาจากโครงการเพื่อสังคม แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนวัฒนธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า โดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สามารถคว้ารางวัล DRIVE AWARD 2017 Finance Excellence
 •  

 • รางวัล DRIVE AWARD 2017 วิสาหกิจชุมชน จะมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นกลุ่มที่สร้างแรงขับเคลื่อนต่อชุมชนและสังคมภายนอก พร้อมทั้งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดย วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 วิสาหกิจชุมชน Excellence
 •  

 • รางวัล DRIVE AWARD 2017 ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์องค์ความรู้ การสร้างแรงขับเคลื่อน สู่ผลงานที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ และผู้ที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 ปราชญ์ชาวบ้าน Excellence คือ คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์
 •  

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: