Biznews

ใครคือนายกรัฐมนตรี และ ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฝัน!!!

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นายกรัฐมนตรี และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีและการสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกใครเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่จะสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 39.05 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรคพลังประชารัฐ) รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 25.48 ระบุว่าเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่) อันดับ 3 ร้อยละ 21.43 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 5.00 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 5 ร้อยละ 2.62 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 2.54 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 7 ร้อยละ 1.43 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) และ ร้อยละ 2.45 อื่น ๆ ได้แก่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่), น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา), นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา), นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์), นายอนันต์ อัศวโภคิน, นายชัยเกษม นิติสิริ (พรรคเพื่อไทย), นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ), พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา, นายดํารงค์ พิเดช (พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย), นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์), นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (พรรคประชาธิปัตย์) และนายวราวุธ ศิลปอาชา (ชาติไทยพัฒนา)

ด้านที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.99 ระบุว่า อยากได้นายกรัฐมนตรีจากในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอให้ชิงเก้าอี้นายกฯ รองลงมา ร้อยละ 28.49 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีจากคนในบัญชีรายชื่อหรือคนนอกบัญชีรายชื่อก็ได้ และร้อยละ 9.52 ระบุว่า อยากได้นายกรัฐมนตรีจากคนนอกบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอให้ชิงเก้าอี้นายกฯ

สำหรับบุคคลที่จะสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 29.92 ระบุว่าเป็น นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 19.37 ระบุว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น อันดับ 3 ร้อยละ 16.19 ระบุว่าเป็น นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 4 ร้อยละ 9.52 ระบุว่าเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 5 ร้อยละ 7.86 ระบุว่าเป็น นายชัย ชิดชอบ (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 6.35 ระบุว่าเป็น วันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) อันดับ 7 ร้อยละ 6.19 ระบุว่าเป็น นายสุชาติ ตันเจริญ (พรรคพลังประชารัฐ) อันดับ 8 ร้อยละ 2.30 ระบุว่าเป็น นายวิรัช รัตนเศรษฐ (พรรคพลังประชารัฐ) และร้อยละ 2.30 อื่น ๆ ได้แก่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่), นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์), นายปิยบุตร แสงกนกกุล (พรรคอนาคตใหม่), นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ (พรรคประชาธิปัตย์), นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย), นายนิยม ช่างพินิจ (พรรคเพื่อไทย), นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (พรรคพลังประชารัฐ) และพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนคิดว่าจะมี “งูเห่า” (ไม่ทำตามมติพรรค) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 43.10 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 29.13 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 27.86 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 27.14 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 24.92 ระบุว่าเป็น พรรคอนาคตใหม่ อันดับ 6 ร้อยละ 23.02 ระบุว่า ไม่มี “งูเห่า” ในพรรคใดเลย อันดับ 7 ร้อยละ 18.10 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 8 ร้อยละ 17.70 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 9 ร้อยละ 17.46 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อชาติ, พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรครวมพลังประชาชาติไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 10 ร้อยละ 17.30 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 11 ร้อยละ 5.63 ระบุว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น และอันดับ 12 ร้อยละ 0.48 ระบุว่าเป็น พรรคไทยศรีวิไลย์

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.97 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.95 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.10 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.25 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.73 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้  ตัวอย่างร้อยละ 55.79 เป็นเพศชาย และร้อยละ 44.21 เป็นเพศหญิง ตัวอย่างร้อยละ 6.43 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.03 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.43 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.30 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 23.73 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุอายุ

ตัวอย่างร้อยละ 94.53 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.49 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.11 นับถือศาสนาคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 0.87 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 20.08 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 76.51 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.54 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.87 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 33.09 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 30.40 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.19 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.13 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.00 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.19 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 10.95 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.78 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.22 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.11 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.35 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน  ร้อยละ 18.49 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 1.83 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 14.37 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 25.63 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.59 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 11.59 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.67 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท  ร้อยละ 6.90 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.25 ไม่ระบุรายได้

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: