Biznews

ใกล้แล้ว! เริ่มใช้ระบบ’ตัดแต้มใบขับขี่’ ดีเดย์ 9 ม.ค.66 เช็กหลักเกณ์ถูกหักคะแนน

เปิดหลักเกณฑ์ “ตัดแต้ม” ทำผิดกฎจราจร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-กรมการขนส่งทางบก ที่จะเริ่มบังคับใช้วันที่ 9 มค. 66 โดยกำหนดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ มีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนน ถ้าทำผิดจะโดนตัดตั้งแต่ 1-4 คะแนน หากถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถ (ทุกประเภท) เป็นเวลา 90 วัน

เกณฑ์การตัดคะแนน
ตัด 1 คะแนน
– ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
– ไม่สวมหมวกนิรภัย
– ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย
– ขับรถเร็วเกินกำหนด
– ขับรถบนทางเท้า
– ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย
– ไม่หลบรถฉุกเฉิน
– ขับรถโดยประมาท น่าหวาดเสียว
– ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลง ปิดบัง
– ไม่ติดป้ายภาษี

ตัด 2 คะแนน
– ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
– ขับรถย้อนศร
– ขับรถระหว่างโดนพักใช้ หรือเพิกถอนใบขับขี่

ตัด 3 คะแนน
– ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
– ขับรถผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา
– ขับรถชนแล้วหนี

ตัด 4 คะแนน
– เมาแล้วขับ
– ขับรถในขณะเสพยาเสพติด
– แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
– ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

 การสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

  • หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน  จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถ (ทุกประเภท) เป็นเวลา 90 วัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว และหากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 156
  • หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน  และหากยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

การคืนคะแนน แบ่งเป็นการคืนคะแนนโดยอัตโนมัติ และการคืนคะแนนเมื่อผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก ดังนี้

1) การคืนคะแนนอัตโนมัตินั้น  คะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ะครั้ง จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้นๆ  เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน  จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่  โดยได้รับคืนเพียง 8 คะแนน

2) การคืนคะแนนโดยวิธีการเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกอีกส่วนหนึ่ง  ซึ่งมี 2 กรณี

  • กรณีที่คะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ แต่อบรมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง
  • กรณีที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน  และต้องการคะแนนกลับคืนมาทั้งหมด 12 คะแนน  สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้

เมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก  ก็จะได้รับคืนคะแนนตามที่กำหนด

คะแนนถูกตัด คืนคะแนนได้ ! คะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้ง จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้นๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ แต่ได้รับเพียง 8 คะแนน หากขอเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก เมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขจะได้รับคืนทั้งหมด 12 คะแนน

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคะแนนใบสั่งได้ที่เวบไซท์ E-Ticket PTM หรือแอพพลิเคชันขับดี (KHUB DEE) และสามารถชำระค่าปรับได้ที่แอพพลิเคชันเป๋าตัง

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: