Biznews

‘โพล’เชียร์รัฐบาลปรับครม.ทั้งคณะ ชี้‘นฤมล’ยังมือไม่ถึง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปรับ ครม.?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.09 ระบุว่า ควรปรับ ครม. ทั้งคณะ เพราะการบริหารงานที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ยังไม่มีผลงานให้เห็นเด่นชัด และอยากให้ท่านอื่นลองเข้ามาบริหารบ้าง

รองลงมา ร้อยละ 39.89 ระบุว่า ควรปรับ ครม. บางตำแหน่ง เพราะบางตำแหน่งยังทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับ อยากได้บุคคลเข้ามาทำงานเหมาะสมกับตำแหน่ง , ร้อยละ 16.95 ระบุว่า ยังไม่ถึงเวลาปรับ ครม. เพราะอยากให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 หมดจากประเทศก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรับ ครม. และร้อยละ 0.07 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านการปรับ ดร.อุตตม สาวนายน ออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.76 ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะการบริหารงานมีความล่าช้า ผลงานยังไม่มีความโดเด่น ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับ

รองลงมา ร้อยละ 38.61 ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะการทำงานดีอยู่แล้ว นโยบายช่วยเหลือประชาชนดี ควรให้โอกาสในการดำรงตำแหน่งต่อไปก่อน , ร้อยละ 14.95 ระบุว่า ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และร้อยละ 1.68 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนการปรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.17 ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะไม่มีผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ อยากได้บุคคลที่ตรงกับตำแหน่งเข้ามาทำงานมากกว่า

รองลงมา ร้อยละ 36.05 ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะผลงานที่ผ่านมายังดีอยู่ อยากให้โอกาสอยู่ในตำแหน่งต่อเพื่อดูผลงานต่อไป , ร้อยละ 19.26 ระบุว่า ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และร้อยละ 3.52 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับการปรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.73 ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ควรให้โอกาสในการดำรงตำแหน่งต่อไปก่อน

รองลงมา ร้อยละ 36.45 ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะผลงานยังไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร ไม่มีการพัฒนา ไม่มีประสิทธิภาพ , ร้อยละ 20.78 ระบุว่า ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และร้อยละ 5.04 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐ ของโฆษกรัฐบาล ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.44 ระบุว่า ไม่เหมาะสม เพราะยังขาดประสบการณ์การทำงานทางด้านเศรษฐกิจ ผลงานยังไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร และการทำงานยังสู้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนเดิมไม่ได้

รองลงมา ร้อยละ 32.45 ระบุว่า เหมาะสม เพราะมีความสามารถในการแจกแจงปัญหาได้ชัดเจน มีเหตุมีผล และอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น , ร้อยละ 17.11 ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อยละ 6.00 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: