Biznews

‘โพล’ชี้ คนมีใบขับขี่เกินครึ่งเห็นด้วย เรียกกลุ่ม‘ตลอดชีพ’ทดสอบสมรรถนะใหม่

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การทดสอบสมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 37 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,511 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการมีใบอนุญาตขับรถทุกประเภท พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.90 ระบุว่า มีใบอนุญาตขับรถ ขณะที่ ร้อยละ 32.10 ระบุว่า ไม่มีใบอนุญาตขับรถ

สำหรับการมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.41 ระบุว่า มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ขณะที่ ร้อยละ 15.59 ระบุว่า ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

เมื่อถามผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลถึงประเภทของใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.15 ระบุว่าเป็น ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี รองลงมา ร้อยละ 45.38 ระบุว่าเป็น ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ และร้อยละ 6.47 ระบุว่าเป็น ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทชั่วคราว

ด้านความคิดเห็นต่อการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ มาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ พบว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.84 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ประเภทตลอดชีพ ปัจจุบันมีอายุมากขึ้น อาจทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง ควรเรียกเข้ามารับการอบรมและทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนน

รองลงมา ร้อยละ 38.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะยังไม่มีการพิสูจน์ที่แน่ชัดว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถ ประเภทตลอดชีพ ถ้าหากเรียกมาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ก็อาจจะทำให้เสียเวลา และร้อยละ 1.27 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามผู้ที่เห็นด้วยถึงกลุ่ม ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ ที่ควรเรียกมาทดสอบสมรรถนะใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.39 ระบุว่า ทุกคนที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ รองลงมา ร้อยละ 29.80 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.99 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และร้อยละ 14.82 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก กรณีผู้ถือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ ไม่ผ่าน การทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย พบว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.04 ระบุว่า ให้ทดสอบขับรถใหม่ รองลงมา ร้อยละ 23.68 ระบุว่า ไม่ต้องทำอะไร ร้อยละ 14.82 ระบุว่า ยึดใบขับขี่ และร้อยละ 1.46 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: