Biznews

โพลชี้ถึงเวลาปรับครม. เปิดผลงานเข้าตา-ห่วย 1 ปี‘ประยุทธ์2’

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,269 คน (สำรวจทางออนไลน์ ภาคสนาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก) ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563

หัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไร? กับกระแสข่าวการปรับ ครม.” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีกระแสข่าวการปรับ ครม. ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างมาก โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 1 ปีของ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” ทำให้หลายคนมองว่าอาจถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานของรัฐบาลเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สรุปผลได้ ดังนี้

1. ผลงานรัฐบาลที่ประชาชน “พอใจ/เข้าตา” คือ

อันดับ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 50.80%

อันดับ 2 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 34.67%

อันดับ 3 การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ คนพิการ 12.93%

อันดับ 4 ขยายเส้นทางรถไฟฟ้า เส้นทางการคมนาคม 8.27%

อันดับ 5 การควบคุมสถานการณ์ความสงบของบ้านเมือง 6.40%

2. ผลงานรัฐบาลที่ประชาชน “ยังไม่พอใจ/ต้องปรับปรุง” คือ

อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 61.15%

อันดับ 2 ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพสูง ปัญหาความยากจน 22.85%

อันดับ 3 การจ่ายเงินช่วยเหลือล่าช้า ไม่ทั่วถึง 13.80%

อันดับ 4 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 12.36%

อันดับ 5 การใช้งบประมาณ การกู้ยืมเงิน ทำให้มีหนี้เพิ่ม 9.60%

3. ประชาชนพึงพอใจกับผลงานรัฐบาล กรณี โควิด-19 มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 ค่อนข้างพอใจ 43.58%

เพราะมีมาตรการที่เข้มงวด ทีมบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความสามารถ ประชาชนส่วนมากให้ความร่วมมือ ฯลฯ

อันดับ 2 พอใจมาก 23.80%

เพราะควบคุมสถานการณ์ได้ดี ปลอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ยอดผู้เสียชีวิตไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ค่อยพอใจ 22.06%

เพราะสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ราคาแพง มาตรการต่าง ๆ ไม่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ขาดความโปร่งใส ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่พอใจเลย 10.56%

เพราะแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ทำงานล่าช้า เกิดความเหลื่อมล้ำ ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน เศรษฐกิจพัง ฯลฯ

4. ประชาชนคิดว่าถึงเวลาหรือยังที่จะต้องมีการปรับ ครม.

อันดับ 1 ถึงเวลาแล้ว 67.85%

เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าแพง ประชาชนลำบาก คนตกงาน ว่างงาน หนี้สินเยอะ อยากให้มืออาชีพเข้ามาทำงาน เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถมาแก้ปัญหา คัดเลือกคนที่เหมาะสม ฯลฯ

อันดับ 2 ปรับหรือไม่ปรับก็ได้ 23.40%

เพราะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ปรับหรือไม่ปรับก็น่าจะเหมือนเดิม เป็นการหมุนเปลี่ยนตำแหน่งทางการเมือง ฯลฯ

อันดับ 3 ยังไม่ถึงเวลา 8.75%

เพราะมีเรื่องอื่นที่สำคัญและควรดำเนินการก่อน เร่งแก้ปัญหาอื่นก่อน ทุกคนต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประชาชน ฯลฯ

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปว่า จากการสำรวจ พบว่า ผลงานของรัฐบาลที่เข้าตาประชาชนมากที่สุด คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร้อยละ 50.80 ส่วนผลงานที่ยังไม่พอใจ/ต้องปรับปรุง คือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 61.15

ทั้งนี้ ภาพรวมประชาชนพอใจกับผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิด-19 ร้อยละ 67.38 (ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 43.58 และพอใจมาก ร้อยละ 23.80) และเมื่อสอบถามถึงประเด็นการปรับ ครม. ประชาชนเห็นว่าถึงเวลาแล้ว ร้อยละ 67.85

จะเห็นได้ว่าในภาพรวมประชาชนพอใจต่อการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล แต่ยังไม่พอใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเท่าใดนัก อยากให้มีการปรับ ครม. เพราะหลายกระทรวงยังไม่เห็นผลงานที่เด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของพรรคพลังประชารัฐ ที่นับวันก็จะถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้

ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐเองก็กระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาล จนทำให้ต้องยกเลิกการประชุมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ หลายฝ่ายจึงจับตามองว่าการปรับ ครม. ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้น่าจะกระทบต่อโควต้าของพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอน และเป็นการปรับ ครม. ที่ประชาชนคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจโดยใช้ผู้มีประสบการณ์ตรงทั้งนักการเมืองและคนนอกเข้ามาทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: