Uncategorized

โพลชี้คนไม่เชื่อ ‘รายการโชว์สื่อสารกับวิญญาณ’ แนะหน่วยงานคุมเข้มกันหลอกลวงประชาชน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รายการโชว์ การสื่อสารกับวิญญาณ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,256 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเชื่อที่มีผู้สามารถสัมผัส มองเห็นหรือสื่อสารกับวิญญาณได้จริงการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการรับชมรายการโชว์ทางโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ต ในเรื่องเกี่ยวกับการที่มีผู้อ้างว่าสามารถสัมผัส มองเห็น หรือสื่อสารกับวิญญาณได้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.94 ระบุว่า ไม่เคยรับชม ขณะที่ ร้อยละ 45.06 ระบุว่า เคยรับชม

ซึ่งเมื่อถามความเชื่อของผู้ที่เคยรับชมรายการโชว์ทางโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ต ในเรื่องเกี่ยวกับการที่มีผู้อ้างว่าสามารถสัมผัส มองเห็นหรือสื่อสารกับวิญญาณได้จริง พบว่า ร้อยละ 5.83 ระบุว่า เชื่อมาก เพราะ ประสบการณ์พบเจอจริงมากับตัวเอง และเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ร้อยละ 23.67 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ เพราะ ดูรายการแล้วรู้สึกว่ามีผู้สามารถสัมผัส มองเห็นหรือสื่อสารกับวิญญาณได้จริง และมีประสบการณ์พบเจอจริงมากับตัวเอง ร้อยละ 37.46 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ เพราะ มองว่าเป็นเรื่องโกหก มีการเตี๊ยมกันก่อนทำรายการ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล และเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ และร้อยละ 33.04 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย เพราะ มองว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีอยู่จริง รายการไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือ เป็นการสร้างเรื่องสมมติขึ้นมา และเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้

สำหรับความเชื่อเรื่องการมีผู้สามารถสัมผัส มองเห็นหรือสื่อสารกับวิญญาณได้จริง พบว่า ร้อยละ 10.19 ระบุว่า เชื่อมาก เพราะ เคยสัมผัสมากับตัวเอง มีผู้สามารถสัมผัส มองเห็นหรือสื่อสารกับวิญญาณได้จริง และเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ร้อยละ 25.08 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ เพราะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล เคยสัมผัสมากับตัวเอง เป็นเรื่องที่ไม่ควรนำมาลบหลู่ และคาดว่าน่าจะมีวิญญาณจริง ร้อยละ 30.10 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ เพราะ เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้จริง มองว่าเป็นเรื่องโกหก หลอกลวง งมงาย และไม่มีความน่าเชื่อถือกับผู้กล่าวอ้างว่าสามารถสัมผัส มองเห็นหรือสื่อสารกับวิญญาณได้จริง ร้อยละ 34.32 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย เพราะ ไม่เชื่อว่าวิญญาณมีอยู่จริง มองว่าเป็นเรื่องโกหก หลอกลวง งมงาย เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้จริง และเชื่อการกระทำของตนเองมากกว่า และร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการเข้ามาควบคุมรายการโชว์ทางโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวกับการที่มีผู้อ้างว่าสามารถสัมผัส มองเห็นหรือสื่อสารกับวิญญาณได้ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.69 ระบุว่า ควรเข้ามาควบคุม เพราะ ป้องกันการหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ เนื่องจากรายการประเภทนี้เริ่มมีจำนวนมากขึ้น และควรทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับรายการประเภทนี้ในการนำเสนอเรื่องราวบิดเบือนความเป็นจริงหรือให้ข้อมูลเท็จกับประชาชน ขณะที่ ร้อยละ 21.58 ระบุว่า ไม่ควรเข้ามาควบคุม เพราะ ไม่มีความจำเป็น เนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคล บางคนดูเพื่อความบันเทิง และขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมรายการ และร้อยละ 5.73 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.68 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.88 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.31 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.52 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.61 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.89 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.11 เป็นเพศหญิง

 

Related Articles

Back to top button
X