Real Estate

‘แสนสิริ’ แต่งตั้ง ‘อภิชาติ จูตระกูล’ นั่งแท่น CEO มีผลทันที

บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) หรือ SIRI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท ฯได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 และมีมติ อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ จูตระกูล ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานอำนวยการ (Chief Executive Officer: CEO ) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2566 เป็นต้นไป จากก่อนหน้านี้ที่ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

พร้อมกันนี้ได้อนุมัติการลาออกของ นายศุภนิจ จัยวัฒน์ จากตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2566 และอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานแสนสิริ (Employee Joint Investment Program – EJIP ) อายุโครงการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 69

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ บอร์ดแสนสิริ ได้แต่งตั้งนายอภิชาติ จูตระกูล ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (แทนนายเศรษฐา ทวีสิน ที่ลาออก)

ปัจจุบันนายอภิชาติ จูตระกูล เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 9 ในบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น 321,900,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.96% (ข้อมูลปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 29 สิงหาคม 2566 )

 

ประวัติโดยสังเขป

จบการศึกษา ปริญญาตรี Bachelor of Science (B.S.), Finance, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ:

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปารณัท จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: