Biznews

แนะบัณฑิตป้ายแดงอย่าเลือกงาน

หากจะพูดถึงอนาคตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตลาดแรงงานในขณะนี้คาดว่ามีจำนวนมากถึง 5 แสนคนและเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากปีที่ผ่านมาอยู่ราว 4.7 แสนคน ส่งผลให้มีแรงงานจบใหม่จำนวนมาก ดังนั้น การเริ่มต้นการทำงานที่เป็นอาชีพอันดับต้นๆ ที่สามารถเริ่มต้นทำงานโดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แล้วยังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีในปัจจุบัน แมนพาวเวอร์กรุ๊ปขอแนะนำนักศึกษาที่กำลังจบใหม่ด้วยอาชีพพนักงานงานขายและการให้บริการลูกค้าที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานและยังสามารถสร้างทักษะและประสบการณ์ได้มากทีเดียว

สำหรับพนักงานขาย หรือที่เรียกย่อๆว่า พีซี เป็นอาชีพที่มีบทบาทในการกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้กับภาคธุรกิจ คุณสมบัติของบุคลากร ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในสินค้า รวมถึงบุคลิกภาพ การสื่อสารและการจูงใจโน้มน้าวลูกค้าให้เห็นจุดเด่นและประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ ถือเป็นสิ่งจำเป็น และหากพนักงานมีความสามารถทางด้านภาษาตั้งแต่ภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 ขึ้นไปสามารถสร้างโอกาสทำให้ขายสินค้าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาษาจีน เพื่อรองรับอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมทั้งมีแนวโน้มในการจับจ่ายสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคุณสมบัติเด่นดังกล่าวมีความจำเป็นและสำคัญที่จะเสริมศักยภาพของพนักงาน และยังเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วย

พนักงานขายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานในส่วนของพนักงานขายขณะนี้อยู่ในภาวะขาดแคลน และปัจจุบันยังขาดแคลนอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในช่วงปี 2559-2560 มีการลงทุนในส่วนของพนักงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ยังต้องอาศัยการให้ข้อมูลกับลูกค้าในแง่เทคโนโลยี และการใช้งาน แต่ถ้าเป็นกลุ่มสินค้าหมวดอื่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานขายขับเคลื่อนก็จะใช้ช่องทางอื่นๆ แทน เช่น อีคอมเมิร์ซ สำหรับอายุงานของพนักงานขายเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1-2 ปีแล้วมักเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นหรือไปทำบริษัทอื่นที่มีรายได้มากกว่า ถือเป็นวัฏจักรของการทำงานในสายนี้ โดยปกติ กลุ่มพนักงานในสายอาชีพจะรับตั้งแต่วุฒิมัธยมฯ 6 แต่ถ้าหากมีวุฒิการศึกษาที่สูงและมีประสบการณ์การทำงานประกอบจะทำให้มีฐานเงินเดือนสูงขึ้นรวมกับความขยันในการทำยอดขายก็จะทำให้มีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอีกทาง รายได้โดยเฉลี่ยแตะ 2 หมื่นบาทหรือบางคนได้มากกว่า

สำหรับอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ก็คือ พนักงานให้บริการลูกค้าหรือ คอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสื่อสารกับลูกค้าทั้งในรูปแบบการรับสายทางโทรศัพท์ การโต้ตอบทางอีเมล์และสนทนาออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (Chat) ต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร การบริการด้วยใจ ความอดทน รวมถึงการควบคุมอารมณ์เป็นอย่างดี แมนพาวเวอร์กรุ๊ปในฐานะผู้ให้บริการสรรหาบุคลากรมีระบบการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมนำกรณีศึกษาต่างๆ มาแบ่งปันและร่วมแก้ไขปัญหารวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานฯ ได้เตรียมการรับมือ หัวใจสำคัญของพนักงานฯ ต้องมีคุณสมบัติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีสติจะทำให้ปัญหาคลี่คลายได้อย่างง่ายขึ้น สำหรับอาชีพพนักงานให้บริการข้อมูลนับว่ามีส่วนสำคัญด้านการให้บริการอย่างมากในปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการของแมนพาวเวอร์มีทั้งสถาบันการเงิน ธนาคาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อีคอมเมิรซ์และอื่นๆ ซึ่งความต้องการแรงงานกลุ่มนี้โตมากกว่า 20% จากผลของยุคเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิตัล

หากถามว่าอาชีพพนักงานขายและบริการข้อมูลลูกค้า มีจุดเด่นอย่างไร และเหตุใดจึงมีอัตราเข้าออกของพนักงานสูง(Turn over) เนื่องจากกลุ่มพนักงานสายอาชีพนี้จะปรับเปลี่ยนการทำงานไปยังองค์กรใหม่ๆ เพื่อปรับเพิ่มรายได้และเงินพิเศษที่สูงขึ้น จากสถานการณ์และอัตราเข้าออกของพนักงานของสายอาชีพพนักงานขายแและให้บริการลูกค้าที่อยู่ในภาวะขาดแคลน ส่งผลต่อการยื้อแย่งหรือซื้อตัวด้วยผลตอบแทนที่สูงขึ้น แมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีแผนรับมือในการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ จะมีหัวหน้าทีมที่เป็นบุคลากรของลูกค้า ร่วมกับทีมบุคลากรของบริษัทฯ จะร่วมพูดคุยกับพนักงานในลักษณะเป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และปัญหาในส่วนของงาน รวมถึงดูแลด้านสวัสดิการและผลตอบแทนที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในการทำงานต่อไป

จุดแข็งของแมนพาวเวอร์ในการให้บริการ คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการพนักงานเพื่อตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เหตุผลที่ลูกค้าเลือกใช้บริการของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ในฐานะมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษามีความเข้าใจธุรกิจและพนักงานเป็นอย่างดี นอกจากนี้ เรามีความชำนาญในการบริหารจัดการ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นแมนพาวเวอร์กรุ๊ป จึงมีศักยภาพและสามารถรองรับการให้บริการสรรหาพนักงานขายและบริการข้อมูลลูกค้าได้ด้วยอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

จากสถานการณ์และปัจจัยบวก-ลบ ดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า อาชีพในสายงานขายและบริการลูกค้า ยังมีความต้องการบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นอาชีพที่ขับเคลื่อนการเติบโตของภาคธุรกิจต่างๆท่ามกลางยุคของการแข่งขันที่สูงและรวดเร็ว แมนพาวเวอร์กรุ๊ปเล็งเห็นว่ากลุ่มอาชีพพนักงานขายและให้บริการลูกค้า เป็นเวทีแห่งการเริ่มต้นที่น้องๆ นักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่สามารถสั่งสมประสบการณ์และเสริมสร้างทักษะการทำงานสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: