Biznews

ข้าวของแพง! ยืนหนึ่ง ‘5 เสียงบ่น’คนไทย วันนี้

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนถึงสาเหตุและวิธีแก้ไข จากกรณีคนไทยต้องเผชิญวิกฤตและปัญหาต่างๆมากมาย มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 63 ไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด-19 เรื่องเศรษฐกิจ ภัยสังคม ตลอดจนความวุ่นวายทางการเมือง จากปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดเสียงบ่นเสียงโอดครวญจากประชาชนและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สรุปผลได้ ดังนี้

1. “5 เสียงบ่น” ของคนไทย ณ วันนี้

อันดับ 1 ข้าวของแพง 60.26%

อันดับ 2 รายได้น้อยไม่พอรายจ่าย 50.43%

อันดับ 3 การทำงานของรัฐบาล 48.45%

อันดับ 4 โรงเรียน/ครูที่ไม่ได้คุณภาพ 47.16%

อันดับ 5 ความขัดแย้งทางการเมือง 46.03%

2. สาเหตุที่ “บ่น” คือ

อันดับ 1 อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 66.96%

อันดับ 2 อึดอัด/เบื่อ/ทนไม่ไหว 58.09%

อันดับ 3 อยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 54.43%

อันดับ 4 สะท้อนปัญหาให้รัฐบาลได้รับรู้ 49.04%

อันดับ 5 เกิดความเครียด 48.09%

3. วิธีแก้ไข “เสียงบ่น” คือ

อันดับ 1 ต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 64.65%

อันดับ 2 รัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 58.77%

อันดับ 3 สร้างความเสมอภาค/ไม่สองมาตรฐาน 45.12%

อันดับ 4 รัฐบาลต้องฟังความคิดเห็นประชาชน 44.34%

อันดับ 5 ทุกคนต้องช่วยกัน 43.39%

4. ใคร จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้

อันดับ 1 รัฐบาล 61.19%

อันดับ 2 นายกรัฐมนตรี 55.05%

อันดับ 3 คนไทยต้องช่วยกัน 49.52%

อันดับ 4 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 46.36%

อันดับ 5 เริ่มจากตัวเอง 39.60%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

นอกจากปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากแล้ว รัฐบาลควรคำนึงถึงความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและการเมืองด้วย ดังที่ประชาชนเห็นว่าตนเองและคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เช่นกัน

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: