Biznews

เปิดวิสัยทัศน์ผู้นำคนใหม่ TMA “ธีรนันท์ ศรีหงส์”

ขึ้นชื่อว่าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ หรือ(TMA) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของบรรดานักบริหาร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ตลอดจนนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่มีอุดมการณ์ในการสร้างเสริมวิชาชีพการจัดการให้เป็นเลิศ ด้วยการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

ล่าสุด องค์กรแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนายกสมาคมคนล่าสุดคือ ธีรนันท์ ศรีหงส์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด และเข้ารับตำแหน่งประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA ) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและนักวิชาการสาขาต่างๆ โดยมีภารกิจหลักเพื่อผลักดันการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนและการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม และในฐานะรองประธานกรรมการ TMA Center for Competitiveness ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จนปัจจุบันประเด็นนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดในรัฐธรรมนูญให้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล

โดยวิสัยทัศน์ของ TMA เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นการสร้างผู้บริหารที่มีคุณธรรมและความสามารถ มีเป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อช่วยกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและประเทศ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยจากนี้จะมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมของการพัฒนาผู้บริหารในอนาคต ซึ่งจะมุ่งเป้าหมาย 3 เรื่องหลักๆ คือ

o การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน
o การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัล
o การพัฒนาความเป็นผู้นำ

ปัจจุบัน TMA สร้างโอกาส ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายกลุ่มผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแสวงหาความร่วมมือและเสาะหาองค์ความรู้จากที่ต่างๆ ทั่วโลก เช่น การร่วมมือกับ International Institute for Management Development (IMD) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดกิจกรรมและงานสัมมนาเพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นต้น ซึ่งในอนาคต เราจะนำความรู้ที่ได้จากเครือข่ายทั่วโลกมาบูรณการ เรากำลังมุ่งเน้นในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) และเรื่องขีดความสามารถในด้านดิจิทัล (Digital Competitiveness)

“ในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน (Competitiveness) TMA ให้ความสำคัญเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเรื่องดิจิทัล เป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา เราได้ริเริ่มโครงการ Agro – Food Sector Innovation ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงเครือข่ายในอุตสาหกรรมอาหารมาโดยตลอด เราจะทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Food Innopolis ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในการเสาะหาแหล่งองค์ความรู้เชื่อมโยงเครือข่ายและช่วยสนับสนุนการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็น Food Innovation Hub ในภูมิภาค” นายธีรนันท์ กล่าว

นายธีรนันท์ กล่าวต่อว่า TMA มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาความเป็นผู้นำ สร้างทักษะ ความรู้ความสามารถที่จะเอาไปใช้จริงในการทำงาน ซึ่งเรากำลังพัฒนาหลักสูตรสร้าง Leaders of the Future ร่วมกับสถาบันชั้นนำของโลกหลายแห่ง เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 54 ปีของ TMA ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมธุรกิจ อันประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพจากองค์กรชั้นนำของประเทศในสาขาการจัดการต่างๆ ที่อุทิศตน สละเวลามาทำงานเพื่อชาติร่วมกัน ทำให้ประเทศไทย ผู้บริหารและองค์กร มีศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น เรามีหลักสูตรและกิจกรรมที่จัดขึ้นมาจากประสบการณ์จริงของผู้สอน ซึ่งในปัจจุบัน กว่า 70% ของวิทยากรในหลักสูตรของเราเป็นนักธุรกิจ ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ มาให้ความรู้ ยกตัวอย่าง เช่น Design Thinking Methodology สอนโดยอดีตผู้บริหารของ IDEO เป็นบริษัทชั้นนำของโลกจากสหรัฐอเมริกาที่ทำเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ ทีมวิทยากรจาก Berkeley Executive Coaching Institute ที่มีประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่อง Communication โดยเฉพาะเรื่อง Coaching และ Storytelling เป็นต้น

“เป้าหมายปลายทางที่เราต้องการเห็น คือ ภาคธุรกิจของประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง” นายธีรนันท์กล่าวสรุปทิ้งท้าย

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: