Biznews

เปิดรายชื่อองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ASEAN’s Top Corporate Brand

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จัดงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022  เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในแต่ละหมวดธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของแต่ละประเทศในอาเซียน ประจำปี 2565  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 13 ที่มีการจัดงานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด โดย ท่าอากาศยานไทย (AOT) เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand เป็นปีที่ ติดต่อกัน  โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธานมอบรางวัล ณ  หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566  โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรเข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศอย่างพร้อมเพรียง

ศาสตราจารย์ (กิตติคุดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศดร.เอกก์ ภทรธนกุล  แห่งหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะผู้วิจัย และเป็นผู้สร้างเครื่องมือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation)  เพื่อวัดมูลค่ามูลแบรนด์องค์กรเป็นเครื่องมือแรกของประเทศไทย  เปิดเผยว่า “ปี พ.ศ. 2565 แม้จะมีสถานการณ์ของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนา  แบรนด์องค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว  การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ย  3 ปี (2019 – 2021) โดยได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง

 

สำหรับรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยของแต่ละหมวดธุรกิจในปี 2565 มีจำนวน 13 บริษัท  ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม  คาราบาวกรุ๊ (93,050 ล้านบาท), หมวดธนาคาร  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (35,778 ล้านบาท), หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์  เมืองไทย แคปปิตอล (100,525 ล้านบาท), หมวดประกันภัยและประกันชีวิต ทีคิวเอ็ม อัลฟา (27,274 ล้านบาท), หมวดวัสดุก่อสร้าง ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (54,414 ล้านบาท), หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (74,556 ล้านบาท), หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (338,390 ล้านบาท), หมวดพาณิชย์ โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (151,184 ล้านบาท), มวดการแพทย์ บางกอก เชน ฮอสปิทอล  (32,748 ล้านบาท), หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ วีจีไอ (48,612 ล้านบาท), หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (94,428 ล้านบาท), หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (43,784 ล้านบาท), และ มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (24,355 ล้านบาท)  โดยปีนี้มีหน้าใหม่เข้ารับรางวัลในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ แอสเสท เวิรด์ คอร์ป และหมวดการแพทย์ คือ บางกอก เชน ฮอสปิทอล

 

ในปี 2565 ไม่มีบริษัทที่ได้รับรางวัลหอเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน ปี

สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN) มี บริษัท จาก ประเทศ ได้แก่  Bank Central Asia Tbk Ptประเทศอินโดนีเซีย   IHH Healthcare Berhad ประเทศมาเลเซีย SM Investments Corporation ประเทศฟิลิปปินส์   Thai Beverage PCL ประเทศสิงคโปร์  Airports of Thailand PCL ประเทศไทย และ Vingroup JSC ประเทศเวียดนาม  ทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (Airports of Thailand PCL) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 767,669 ล้านบาท สำหรับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Beverage PCL) เป็นบริษัทของคนไทยที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ตั้งแต่ พ.. 2549  มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 715,980 ล้านบาท

 งานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น  สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ใน  พ.ศ. 2557  และได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานถึง 13 ปี  เป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงสังคมที่ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจอย่างสูง เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรได้ 

 

Thailand ’s Top Corporate Brands 2022

 No. หมวดธุรกิจ / บริษัท โลโก้ มูลค่าแบรนด์องค์กร

(ล้านบาท)

1 อาหารและเครื่องดื่ม

·       บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Carabao Group Public Co., Ltd.

93,050
2 ธนาคาร

·       บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Tisco Financial Group Public Co., Ltd.

35,778
3 เงินทุนและหลักทรัพย์

·       บริษัท เมืองไทย แคปปิตอลจำกัด(มหาชน)

Muangthai Capital Public Co., Ltd.

100,525
4 ประกันภัยและประกันชีวิต

·       บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

TQM Alpha Public Co., Ltd.

27,274
5 วัสดุก่อสร้าง

·       บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

TOA Paint (Thailand) Public Co., Ltd.

54,414
6 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

·       บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

Asset World Corp Public Co., Ltd.

74,556
7 พลังงานและสาธารณูปโภค

·       บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Gulf Energy Development Public Co., Ltd.

338,390
8 พาณิชย์

·       บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Home Product Center Public Co., Ltd.

151,184
9 การแพทย์

·       บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

Bangkok Chain Hospital Public Co., Ltd.

32,748
10 สื่อและสิ่งพิมพ์

·       บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

VGI Public Co., Ltd.

48,612
11 ขนส่งและโลจิสติกส์

·       บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Bangkok Expressway and Metro Public       Co., Ltd.

94,428
12 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

·       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

KCE Electronics Public Co., Ltd.

43,784
13 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·       บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Total Access Communication Public Co., Ltd.

24,355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEAN ’s Top Corporate Brands 2022

ประเทศ บริษัท โลโก้ มูลค่าแบรนด์องค์กร

Milion US Dollar

มูลค่าแบรนด์องค์กร

ล้านบาทไทย

Indonesia Bank Central Asia Tbk PT 46,245 1,548,360
Malaysia IHH Healthcare Berhad 9,947 333,046
Philippines SM Investments Corporation 16,306 545,943
Singapore Thai Beverage PCL 21,384 715,980
Thailand Airports of Thailand PCL 22,928 767,669
Vietnam Vingroup JSC 12,624 422,693

 

หมายเหตุ :   อัตราแลกเปลี่ยน 33.49 บาท ต่อ 1 USD ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (30 Dec. 2021)

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: