Biznews

เปิดรายชื่อสุดยอดองค์กร 2020 Thailand’s Most Admired Company

นิตยสารแบรนด์เอจ เปิดผลสำรวจสุดยอดองค์กร 2020 Thailand’s Most Admired Company  ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องความเชื่อถือขององค์กรหรือบริษัทในเรื่อง การมีภาพลักษณ์ที่ดี การมีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่น การขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรม ที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่ม White Collar ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์การศึกษา จึงเป็นการศึกษาเพื่อการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร (Corporate Perception) ด้านความมีชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) ด้านความสามารถขององค์กร (Corporate Performance) และอิทธิพลขององค์กร (Corporate Influence) ตลอดจนภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ที่สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับผู้บริโภค

การวิจัย 2020 Thailand’s Most Admired Company เป็นการร่วมมือระหว่าง BrandAge กับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในการดำเนินการเก็บแบบสอบถามและประเมินผล

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยจะเป็นการวิจัยแบบสำรวจ (Survey Research) ด้วยการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) สำหรับพื้นที่ในการเก็บข้อมูลจะเน้นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน ย่านสุขุมวิท สีลม รัชดาภิเษก และปิ่นเกล้า โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา จะเป็นผู้ที่ทำงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

เป็นการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งเป็นการกำหนดสัดส่วน จำนวนตัวอย่างของประชากรที่มีคุณสมบัติบางประการที่ต้องการเก็บข้อมูล และกระจายจำนวนกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุ

การสุ่มตัวอย่างแบบโควตาที่ใช้จัดทำในการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุ ซึ่งจะให้ความเที่ยงตรงมากกว่าการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เนื่องจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบนี้ จะไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง เพศ หรืออายุช่วงใดช่วงหนึ่ง มากจนเกินไป จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) จะทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจะเริ่มทำการจัดเก็บตามโควตาที่กำหนด พร้อมกับการประเมินผลจากการวิจัย ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2563

ขอบเขตการศึกษา

2020 Thailand’s Most Admired Company เป็นการศึกษาทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่ต่อ 17 กลุ่มธุรกิจ ที่อยู่ท่ามกลางการดำเนินชีวิตของคนเมือง (Metro Lifestyle) ต่อปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทหรือองค์กร จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทที่เข้าเงื่อนไขการเป็น 2020 Thailand’s Most Admired Company

1.ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)

คำถามที่ใช้ในการเจาะลึกจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขององค์กรความต่อเนื่องในการประดิษฐ์คิดค้น ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation)

2. ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance)

การพิจารณาความสามารถในการทำกำไรขององค์กร จำนวนทรัพย์สิน การประกอบธุรกิจขององค์กรที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลก มีการขยายธุรกิจขององค์กรที่มีอยู่อย่างตลอดเวลา การเติบโตของธุรกิจที่มีเป็นไปอย่างยั่งยืน การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีระบบควบคุมการตรวจสอบทุจริตที่ดี

3. ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image)

การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง เป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ และเป็นแบรนด์ที่ประเมินเป็นทรัพย์สินแล้วมีมูลค่าสูง

4. การบริหารการจัดการ (Management)

การเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาคนเก่งร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมงานผู้บริหารมีความสามารถ ใส่ใจดูแลพนักงาน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี โดยสังคมภายนอกสามารถรับรู้ความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้บริหารระดับสูง และมีการสร้างการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR)

การชี้วัดให้เห็นการเป็นองค์กรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม หรือเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ

6.Excellence Service การบริการที่ดี

เกณฑ์ในการวัดจะพิจารณาความเหมาะสมของสินค้าที่ให้บริการ ความหลากหลายของสินค้า การมีสถานที่ให้บริการเป็นจำนวนมาก ความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการ พนักงานมีหัวใจในการให้บริการ และให้เกียรติลูกค้า

 

 

 

 

 

ที่มา  นิตยสารแบรนด์เอจ

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: