Biznews

เปิดมุมมองปชช. ‘5 เรื่อง’ครม.ประยุทธ์2/2 ควรทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2563 เรื่อง “ระดมสมองแก้ปัญหาเศรษฐกิจ”

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกรณีหลังจากเปิดตัว ครม.ประยุทธ์ 2/2 เป็นที่เรียบร้อย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากถึงรัฐมนตรีใหม่จะต้องเร่งขับเคลื่อนงานที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบ โดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมากที่สุด ณ วันนี้ หลังจาก ที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย คือ เรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว สรุปผลได้ ดังนี้

1. 5 วิธีแก้ปัญหา “เศรษฐกิจระดับครัวเรือน”

อันดับ 1 สร้างงาน/สร้างอาชีพ 85.75%

อันดับ 2 สร้างรายได้ 82.78%

อันดับ 3 เพิ่มสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ต่างๆ 64.38%

อันดับ 4 พักชำระหนี้ 55.09%

อันดับ 5 งดเว้นการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ชั่วคราว 52.12%

2. 5 วิธีแก้ปัญหา “เศรษฐกิจระดับชุมชน/ท้องถิ่น”

อันดับ 1 พยุงราคาสินค้าเกษตร 72.14%

อันดับ 2 นำทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด/เป็นมูลค่าเพิ่ม 71.51%

อันดับ 3 พัฒนาคนในชุมชนให้เข้มแข็ง/มีส่วนร่วม 69.97%

อันดับ 4 สร้างงานในพื้นที่ 69.16%

อันดับ 5 ควบคุมพ่อค้าคนกลาง 68.17%

3. 5 วิธีแก้ปัญหา “เศรษฐกิจระดับประเทศ”

อันดับ 1 ส่งเสริมการเกษตร 76.19%

อันดับ 2 ส่งเสริมการส่งออก 75.38%

อันดับ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 73.85%

อันดับ 4 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน 68.53%

อันดับ 5 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม 62.04%

4. 5 เรื่องที่ควรทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ วันนี้

อันดับ 1 กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ 75.20%

อันดับ 2 การพัฒนาทักษะ/แรงงานและสร้างอาชีพ 71.87%

อันดับ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 66.82%

อันดับ 4 การพัฒนาด้านคมนาคม/ระบบขนส่ง 58.88%

อันดับ 5 การลงทุนด้านสาธารณสุข 55.73%

5. ประชาชนอยากให้ใคร เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด

อันดับ 1 หน่วยงานภาครัฐ 77.36%

อันดับ 2 รัฐบาล 70.83%

อันดับ 3 หน่วยงานภาคเอกชน 70.11%

อันดับ 4 สถาบันทางการเงินต่างๆ 63.41%

อันดับ 5 ภาคประชาชน 63.22%

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: