Biznews

เปิดผลโพลครบ 1 ปี‘ผู้ว่าฯชัชชาติ’ คน กทม.คิดยังไง?

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน 200 คนที่มีต่อนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ครบรอบ 1 ปี” นับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่นายชัชชาติได้เข้ารับหนังสือรับรองการเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผลสำรวจเป็นดังนี้…

ความคิดเห็นที่มีต่อ ผู้ว่า กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

• ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ทุ่มเทในการทำงานและมีความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้ว่า กทม. ค่าเฉลี่ย 4.27

• ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีภาพลักษณ์และการวางตัวที่ดี ค่าเฉลี่ย 4.10

• ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีทักษะ ความรู้เฉพาะด้าน เช่น ความรู้ด้านการบริหารราชการ ความรู้ด้านวิศวกรความรู้ด้านเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 4.05

• ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีความน่าเชื่อถือเมื่อปรากฎตัวผ่านสื่อ ค่าเฉลี่ย 3.91

• ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของประชาชน ค่าเฉลี่ย 3.84

9 ปัญหาที่ต้องการร้องเรียนให้มีการแก้ไข

• อันดับ 1 ปัญหาการจราจร 20%

• อันดับ 2 การจัดการพื้นที่ทางเท้า 16%

• อันดับ 3 ปัญหาขยะ 12%

• อันดับ 4 พื้นผิวถนน 11.5%

• อันดับ 5 สายไฟและสายสื่อสาร 9%

• อันดับ 6 ความปลอดภัย 8.5%

• อันดับ 7 เตรียมรับมือน้ำท่วม 7%

• อันดับ 8 แสงสว่าง 3.5%

• อันดับ 9 อื่นๆ เช่น สัตว์จรจัด เสียงดัง สิ่งกีดขวาง 1.5%

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่า จากที่ผู้ว่าชัชชาติ ได้เคยรณรงค์หาเสียงไว้ 100 นโยบาย เมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน 9 ด้าน ปลอดภัยดี สุขภาพดี สร้างสรรค์ดี สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการดี เรียนดี โครงสร้างดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี เวลาผ่านไป 1 ปี คือ 365 วัน ตามที่ได้โฆษณาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาจราจร การเดินทาง และปัญหาการจัดการพื้นที่ทางเท้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหลายฝ่าย ทั้งการเคารพกฎหมายของประชาชน หรือหน่วยงานภาครัฐอย่างกระทรวงคมนาคม ผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อนการใช้ชีวิตของคนกรุงที่ต้องพบปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นคือ การเดินทาง ทั้งทางรถ หรือทางเท้า และยังคงความคาดหวังต่อการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม ตามที่ท่านผู้ว่าได้รณรงค์ไว้

ทั้งนี้ ผลการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยเรื่อง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในสื่อสังคมออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานทราฟฟี ฟองดูว์ (Traffy Fondue)” โดย นางสาวเอกสุณี ครุธวีร์ และมี รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: