Uncategorized

เปิดผลสำรวจ คนกรุงฟัง’วิทยุ’ ผ่านมือถือมากที่สุด เน้นช่วงเย็น

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “พฤติกรรมการฟังของผู้ฟังวิทยุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” เริ่มทำการสำรวจในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และพักอาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,314 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการฟังเพลง และพฤติกรรมการฟังรายการวิทยุในช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยการสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยแบ่งพื้นที่การสำรวจออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่ชั้นใน เขตพื้นที่ชั้นกลาง และเขตพื้นที่ชั้นนอก เพื่อให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการลงพื้นที่ภาคสนาม (Field Survey) โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการรับฟังรายการวิทยุ พบว่า ตัวอย่าง 63.01% รับฟังรายการวิทยุ และ 36.99% ที่ไม่รับฟัง โดยในจำนวนตัวอย่างที่รับฟัง 71.38% รับฟังผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) มากที่สุด รองลงมา 50.36% รับฟังผ่านเครื่องรับวิทยุ ซึ่ง 60.91% รับฟังผ่านวิทยุในรถยนต์มากที่สุด 7.97% รับฟังผ่านโน๊ตบุ๊ก (Notebook) 4.59% รับฟังผ่านแท็บเล็ต (Tablet) และ 2.78% รับฟังผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ตามลำดับ

เมื่อถามถึงช่องทางการรับฟังรายการวิทยุ พบว่า ตัวอย่างรับฟังผ่านช่องทางเครื่องรับวิทยุ: ฟังที่บ้านหรือเครื่องรับวิทยุในรถ เป็นต้น (คลื่นวิทยุ AM, FM) มากที่สุด 36.84% รองลงมา ช่องทางโซเซียลมีเดีย 33.21% โดยรับฟังผ่านยูทูป (YouTube) 98.18% เฟซบุ๊ก (Facebook) 52% และติ๊กต็อก (Tiktok) 40.73% ตามลำดับ ช่องทางแอปพลิเคชัน 27.78% โดยรับฟังผ่านแอปพลิเคชันยูทูป มิวสิก (YouTube Music) 67.39% จูกซ์ (JOOX) 53.04% และคูลลิซึ่ม (COOLISM) 8.70% ตามลำดับ และช่องทางเว็บไซต์ 2.17% โดยรับฟังผ่านเว็บไซต์ยูทูป (YouTube.com) 66.67% เว็บไซต์จูกซ์ (joox.com) 55.56% และเว็บไซต์เอไทม์ (atime.live) 16.67% ตามลำดับ

สำหรับช่วงเวลาในการรับฟังรายการวิทยุ ตัวอย่างจะรับฟังในช่วงเย็น (16.00-18.59) มากที่สุด 48.31% รองลงมา ช่วงเช้า (05.00-08.59) 41.79% ช่วงก่อนนอน (19.00-22.30) 39.37% ช่วงสาย (09.00-11.30) 36.23% และช่วงบ่าย (13.01-15.59) 28.26% ตามลำดับ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงกิจกรรมที่ตัวอย่างทำเมื่อเปิดรับฟังรายการวิทยุ คือ ในขณะเดินทางหรือขับรถ มากที่สุด 30.43% รองลงมา ตอนทำกิจกรรมหรืองานอดิเรก เช่น ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ ทำอาหาร 22.22% ขณะทำงาน 19.20% ขณะเข้านอน 15.46% เปิดไว้ตลอดเวลา 10.76% และเมื่อว่างหรือขณะพักผ่อน 1.93% ตามลำดับ

Related Articles

Back to top button
X