Biznews

เปิดประวัติ “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” รักษาการดีดี การบินไทยคนใหม่

หลังการยื่นลาออกของนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ได้มีการแต่งตั้งให้ ‘นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ‘  รักษาการดีดีบินไทย 

สำหรับนายจักรกฤศฏิ์ ปัจจุบันเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายเเละหนี้สิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการบินไทยเมื่อวันที่ 16 ม.ค.2563 จากนั้นเมื่อวันที่ 5 ก.พ.2563 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 และเป็นกรรมการอยู่หลายบริษัทด้วย

จักรกฤศฏิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Angelo State University รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

จักรกฤศฏิ์ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อธิบดีกรมธนารักษ์ กรรมการอำนวยการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ Credit Guarantee and Facility (CGIF) ซึ่งจัดตั้งโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) นอกจากนี้ คุณจักรกฤศฏิ์ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรเอกชนต่าง ๆ อาทิ กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันคุณจักรกฤศฏิ์ ยังดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: