Eat & Travel

เที่ยววิถีชุมชน ช้อปของถูกและดีที่ตลาด “อิงน้ำสามโคก”

จังหวัดปทุมธานีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก แหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างชาติได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน อาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยอิทธิพลไทย รามัญ จีน มุสลิม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิงหาคมนี้

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวในพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม ตลาดอิงน้ำสามโคก จังหวัดปทุมธานี ว่า การจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม ตลาดอิงน้ำสามโคก จังหวัดปทุมธานี จะเป็นการเปิดเส้นทางและพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการนำเสนอและจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ กินดีอยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยเรื่องการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือ Culture Product of Thailand (CPOT) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ตลาดอิงน้ำสามโคก เป็นชุมชนที่ยังคงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งมีแม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางสัญจร เป็นตลาดเก่าดั้งเดิมที่ทำมาค้าขายทางเรือกันมาอย่างราบรื่นหลายชาติพันธุ์ ทั้ง ชาวไทย ชาวมอญ ชาวจีน และชาวมุสลิม ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน

โครงการถนนสายวัฒนธรรม ตลาดอิงน้ำสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม และวิถีของชุมชน โดยจะเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า งานฝีมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการนำมรดกภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีในการแสดงออก เกิดทัศนคติที่ดีและหวงแหน ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น.

ในกิจกรรมการจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม ตลาดอิงน้ำสามโคก จังหวัดปทุมธานีครั้งนี้ มีสิ่งต่าง ๆ มากมายมานำเสนอ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน อาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยอิทธิพลไทย รามัญ จีน มุสลิม ที่อยู่ร่วมกันภายในชุมชน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้ได้ชมกันด้วย เช่น อาคารที่ว่าการอำเภอสมัย ร.๖ วัดบางเตย ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ฯลฯ

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: