Biznews

เตรียมตัวให้พร้อม!ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -บัตรคนจน รอบใหม่ 2565

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ว่า ที่ประชุมได้มีมติให้เริ่มเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ วันที่ 5 ก.ย. – 19 ต.ค.นี้ รวมระยะเวลา 45 วัน

ผ่านช่องทางสาขาของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย รวมถึง หน่วยงานท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สำนักงานเขต ของ กทม. และช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการฯ

ซึ่งหลังปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 ต.ค. 65 จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะนำระบบเอไอ ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ 38 หน่วยงาน ในการช่วยตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งจะมีการจัดลงนามความร่วมมือกับ 38 หน่วยงาน ในวันที่ 16 ส.ค.65 นี้ ขณะเดียวกันจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์จนถึง สิ้นปี 65 และเริ่มใช้บัตรได้ภายในเดือนมกราคม 66

ซึ่งการใช้สิทธิในรอบนี้ จะใช้ผ่านบัตรประชาชนเพียงใบเดียว และยกเลิกการใช้บัตรสวัสดิการฯ ใบเดิมทันที หลังบัตรประชาชนเริ่มใช้งานสิทธิได้วันแรก ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการฯรอบใหม่ ประมาณ 15-16 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีผู้ได้สิทธิฯ อยู่ประมาณ 13 ล้านคน ขณะที่วงเงินในบัตรนั้นจะมีการพิจารณาอีกครั้ง ว่าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะมีการพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นอีกครั้ง

สำหรับจุดรับลงทะเบียน จะมีการจ้างนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีงานทำ ประจำหน่วยลงทะเบียนตำบลละ 5 คน รวมทั้งหมด 3 หมื่นคน โดยกำหนดอัตราค่าจ้างระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ปวส. 11,500 บาท และ ปวช. 9,500 บาท ใช้งบการจ้างงานรวม 750 ล้านบาท รวมระยะเวลาการจ้างงาน 45 วันและอบรม 6 วัน

ทั้งนี้  หน่วยงานที่เปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

 

 
สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
ธนาคารออมสิน (ทุกสาขา)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ทุกสาขา)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ทุกสาขา)
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
สำนักงานเมืองพัทยา
 
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่
 
สัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. , ส.ว.
รายได้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่)
 
รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล
ครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ
ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท/บุคคล
ครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 (กดตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว)
 
ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์
 
วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท
ต้องไม่มีบัตรเครดิต
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
 
ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
 
ห้องชุดขนาด ไม่เกิน 35 ตร.ม.
ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
 
ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่จะต้องมีขนาดขึ้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ และ ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่
ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
 
ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม.ต่อคน
กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันไม่เกิน 35 ตร.ม.
 
ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
 
ในกรณีที่ใช้ประโยซที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
กรณีเป็นจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.ต่อคน
กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.
ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ หรือใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่
ไม่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ได้แก่ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: