Biznews

‘เซ็นทรัล รีเทล’ คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมระดับโลก

เซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัลในเวทีระดับโลก Global Best Employer Brand Awards 2022 หรือ สุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมระดับโลกจาก The Employer Branding Institute และ World HRD Congress สถาบันชั้นนำด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในงานทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูองค์กรที่มีการบริหารภายในองค์กรที่ดี เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและบุคลากรขององค์กรให้ทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

 ปัญชลีย์ วีระธรรมวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล  รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในทุกมิติแบบ Digital-First Culture เราเน้นเสริมการเรียนรู้แบบดิจิทัลให้พนักงานซึ่งประจำสำนักงานใน  3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอิตาลี สามารถทำงานแบบไฮบริดสอดคล้องประสานกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งพร้อมก้าวข้ามทุกความท้าทาย และมุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skills)”

ทั้งนี้รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักการพัฒนาแบบ 70:20:10 กล่าวคือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On-the Job Training) (70%) การเรียนรู้ผ่านการแนะนำ หรือสอนงานจากหัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญ (Coaching/Mentoring) (20%) และสุดท้าย การฝึกอบรมพนักงาน ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ (10%) ในยุคไวรัสโควิด-19 องค์กรยกระดับและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลา (Anywhere-Anytime) การเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยนำช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์มาเชื่อมต่อกัน

 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับ Employee Development โดยสร้างประสบการณ์ในการทำงานที่ดีเลิศตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้ามาร่วมงานกับองค์กรด้วย Onboarding Program รวมถึงแผนพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในองค์กร (Talent Development) เพื่อสร้างทีมงานที่มีจุดมุ่งหมายสู่ความสำเร็จและสร้างเซ็นทรัล รีเทล ให้เป็นองค์กรชั้นนำที่ทุกคนอยากเข้ามาร่วมงานด้วย (Building a Winning Team and Making CRC A Great Place to Work)

“ในนามเซ็นทรัล รีเทล เราขอขอบคุณและรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกในการรับรางวัลจาก The Employer Branding Institute และ World HRD Congress นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและเป็นกำลังใจที่ทำให้เรายังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยรางวัลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเซ็นทรัล รีเทล ทุกคนและทุกภาคส่วนที่ร่วมให้การสนับสนุนจนได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกและองค์กรที่เป็นเลิศในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรบุคคล

 

 

Related Articles

Back to top button
X