Biznews

เช็คด่วน! ปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ กี่ต้น กี่ตัว/ไร่ จึงเรียกว่า ‘เกษตรกรรม’ เลี่ยงภาษีที่ดิน

หลังจากมีการประกาศบังคับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บอย่างเป็นทางการวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีลง 90% โดยจัดเก็บเพียง 10% ตั้งแต่ปีแรก 2563 ต่อเนื่องมาถึงปี 2564

ส่งผลต่อกระทบต่อรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ลดลงปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาท ขณะที่รัฐบาลมีงบประมาณจำกัดจะชดเชยให้ท้องถิ่น จึงเป็นที่มาปี 2565 รัฐบาลประกาศเดินหน้าจัดเก็บภาษีที่ดิน 100% เป็นปีแรก แต่การจัดเก็บยังคงเก็บอัตราเดิมตามฐานของปี 2563-2564 ไปถึงปี 2566 ได้แก่ 1.ที่ดินเกษตรกรรมจัดเก็บ 0.01-0.1% 2.ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยจัดเก็บ 0.02-0.1% 3.ที่ดินอื่นๆ เช่น การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม จัดเก็บ 0.3-0.7% และ 4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จัดเก็บ 0.3-0.7% ซึ่งขณะนี้ท้องถิ่นเริ่มทยอยแจ้งให้ผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาเสียภาษีแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนานยนนี้

ทั้งนี้ ในประกาศของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า การประกอบการเกษตรที่เป็นการทำไร่ การปลูกผัก การปลูกไม้ผลยืนต้น การปลูกสวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจ แบบสวนเฉพาะ หรือการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสมที่มีชนิดพืชดังต่อไปนี้จะต้องประกอบการเกษตร ให้ได้อัตราขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ จึงจะถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรม

 

 

ตระกูลกล้วย 3 ชนิด

1. กล้วยหอม 200 ต้น/ไร่

2. กล้วยไข่ 200 ต้น/ไร่

3. กล้วยน้ำว้า 200 ต้น/ไร่

4. กระท้อนเปรี้ยว 25 ต้น/ไร่ พันธุ์ทับทิม 25 ต้น/ไร่ พันธุ์ปุยฝ้าย 25 ต้น/ไร่

ตระกูลกาแฟ

5. กาแฟ 170 ต้น/ไร่

พันธุ์โรบัสต้า 170 ต้น/ไร่
พันธุ์อราบิก้า 533 ต้น/ไร่

6. กานพลู 20 ต้น/ไร่

7. กระวาน 100 ต้น/ไร่

8. โกโก้ 150-170 ต้น/ไร่

9. ขนุน 25 ต้น/ไร่

10. เงาะ 20 ต้น/ไร่

11. จำปาดะ 25 ต้น/ไร่

12. จันทร์เทศ 25 ต้น/ไร่

13. ชมพู่ 45 ต้น/ไร่

14. ทุเรียน 20 ต้น/ไร่

15. ท้อ 45 ต้น/ไร่

16. น้อยหน่า 170 ต้น/ไร่

17. นุ่น 25 ต้น/ไร่

18. บ๊วย 45 ต้น/ไร่

19. ปาล์มน้ำมัน 22 ต้น/ไร่

20. ฝรั่ง 45 ต้น/ไร่

21. พุทรา 80 ต้น/ไร่

22. แพสชั่นฟรุ๊ต 400 ต้น/ไร่

23. พริกไทย 400 ต้น/ไร่

24. พลู 100 ต้น/ไร่

25. มะม่วง 20 ต้น/ไร่

26. มะพร้าวแก่ 20 ต้น/ไร่

27. มะพร้าวอ่อน 20 ต้น/ไร่ 2 ชนิดพืช อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่

28. มะม่วงหิมพานต์ 45 ต้น/ไร่

29. มะละกอ (ยกร่อง) 100 ต้น/ไร่ (ไม่ยกร่อง) 175 ต้น/ไร่

30. มะนาว 50 ต้น/ไร่

31. มะปราง 25 ต้น/ไร่

32. มะขามเปรี้ยว 25 ต้น/ไร่

33. มะขามหวาน 25 ต้น/ไร่

34. มังคุด 16 ต้น/ไร่

35. ยางพารา 80 ต้น/ไร่

36. ลิ้นจี่ 20 ต้น/ไร่

37. ลำไย 20 ต้น/ไร่

38. ละมุด 45 ต้น/ไร่

39. ลางสาด 45 ต้น/ไร่

40. ลองกอง 45 ต้น/ไร่

ตระกูลส้ม

41. ส้มโอ 45 ต้น/ไร่

42. ส้มโอเกลี้ยง 45 ต้น/ไร่

43. ส้มตรา 45 ต้น/ไร่

44. ส้มเขียวหวาน 45 ต้น/ไร่

45. ส้มจุก 45 ต้น/ไร่

46. สตอเบอรี่ 10,000 ต้น/ไร่

47. สาลี่ 45 ต้น/ไร่

48. สะตอ 25 ต้น/ไร่

49. หน่อไม้ไผ่ตง 25 ต้น/ไร่

50. หมาก (ยกร่อง) 100-170 ต้น/ไร่

51. พืชกลุ่มให้เนื้อไม้ 100 ต้น/ไร

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ไม่ปรากฏชนิดพืชดังที่กล่าวไป ให้ใช้อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่ โดยเทียบเคียงจากชนิดพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงที่สุด

และกรณีที่ไม่สามารถเทียบเคียงจากชนิดพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงตาม 51 ชนิดพืชได้ ให้พิจารณาตาม ลักษณะการประกอบการเกษตรในแต่ละท้องถิ่น

 

 

 

9 ชนิดสัตว์

โค

โค ขนาด 7 ตารางเมตรต่อตัว 1 ตัวต่อ 5 ไร่

กระบือ

กระบือ กระบือโตเต็มวัย ขนาด 7 ตารางเมตรต่อตัว 1 ตัวต่อ 5 ไร่

แพะ-แกะ

แพะ-แกะโตเต็มวัย ขนาด 2 ตารางเมตรต่อตัว 1 ตัวต่อไร่

สุกร

พ่อพันธุ์ คอกเดี่ยว ขนาด 7.5 ตารางเมตรต่อตัว
แม่พันธุ์ คอกเดี่ยว ขนาด 1.5 ตารางเมตรต่อตัว
สุกรอนุบาล ขนาด 0.5 ตารางเมตรต่อตัว
สุกรขุน ขนาด 1.5 ตารางเมตรต่อตัว คอกคลอด ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตรต่อตัว ซองอุ้มท้อง ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อตัว

สัตว์ปีกเลี้ยงปล่อย (เป็ดและไก่) 4 ตารางเมตรต่อตัว (ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์)

กวาง 2 ไร่ต่อตัว

หมูป่า 5 ตารางเมตรต่อตัว (เลี้ยงในโรงเรือน) 0.25 ไร่ต่อตัว (เลี้ยงปล่อย)

ผึ้ง บริเวณที่มีพืชอาหารเลี้ยงผึ้ง เช่น เกสร และน้ำหวานดอกไม้ที่สมดุล กับจำนวนรังผึ้ง

จิ้งหรีด บริเวณพื้นที่เพียงพอและเหมาะสม กับขนาดและจำนวนบ่อ

 

 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ไม่ปรากฏชนิดสัตว์ตามที่กล่าวไป ให้ใช้อัตราขั้นต่ำของการเลี้ยงปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยง แมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่น ๆ โดยเทียบเคียงจากชนิดสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียงที่สุด และกรณีที่ไม่สามารถเทียบเคียงจากชนิดสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียง 9 ชนิดสัตว์ ให้พิจารณาตาม ลักษณะการเลี้ยงปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่น ๆ ในแต่ละท้องถิ่น

นอกจากนี้ กรณีการประกอบการเกษตรที่เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ถือว่าการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มี ลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรม

1. พื้นที่บ่อดิน บ่อปูน กระชังบก บ่อพลาสติก โรงเพาะฟัก หรือพื้นที่ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในลักษณะ อื่นใด ที่ผู้ขุด ผู้สร้าง ผู้จัดท้า เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง มีความมุ่งหมายโดยตรงที่ใช้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. ที่ดินที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องที่มีกิจกรรมใช้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อพักน้ำ บ่อบ้าบัดน้ำ คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คูน้ำ คันดินขอบบ่อ ถนน และให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ที่ใช้ประโยชน์ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สำหรับ อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีกำหนดเพดานภาษีสูงสุดอยู่ที่ 0.15% คือ

ที่ดินมูลค่า 0 – 75 ล้านบาท อัตรา 0.01% หรือล้านละ 100 บาท
ที่ดินมูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตรา 0.03% หรือล้านละ 300 บาท
ที่ดินมูลค่า 100 – 500 ล้านบาท อัตรา 0.05% หรือล้านละ 500 บาท
ที่ดินมูลค่า 500 – 1,000 ล้านบาท อัตรา 0.07% หรือล้านละ 700 บาท
ที่ดินมูลค่า 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป อัตรา 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท

โดยในส่วนนี้หากมีการทำเกษตรกรรมไม่เต็มพื้นที่จะเสียภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษีที่ดิน?

  • ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงห้องชุดคอนโดมิเนียมด้วย ฉะนั้น สำหรับคนที่เช่าบ้านหรือคอนโดอยู่ หรือบ้านที่อยู่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของตัวเอง ก็ไม่ต้องเสียภาษีประเภทนี้

เสียภาษีเท่าไหร่ คำนวณอย่างไร?

  • ภาษีที่ต้องจ่าย = (มูลค่าที่ดิน + มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง – มูลค่ายกเว้น) x อัตราภาษี

มีผู้ถือครองที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะทำเลย่านเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพฯและหัวเมืองใหญ่ มีการนำที่ดินมาแปลงสภาพที่ดินเพื่อให้เข้าเกณฑ์ “ที่ดินเกษตรกรรม” เพื่อลดภาระภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่ม 10 เท่า

ซึ่งการนำที่ดินมาพัฒนาเป็นเกษตรกรรมจำเป็นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ซึ่งกำหนดพืช 51 ชนิด และสัตว์อีก 9 ชนิด ถึงจะถือว่าเป็นการใช้พื้นที่เกษตรกรรม

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: