Biznews

เช็กเลย!’ราชกิจจาฯ’ ประกาศวันหยุดธนาคารประจำปี 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2565 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2566

1.เหตุผลในการออกประกาศ เพื่อกําหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2566

2.อํานาจตามกฎหมาย อํานาจตามกฎหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจําปี พ.ศ. 2566

3. ขอบเขตการบังคับใช้ ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

4. วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2566

1. วันจันทร์ที่ 2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)
2. วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม วันมาฆบูชา
3. วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4. วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
5. วันศุกร์ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
6. วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
7. วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
8. วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)
9. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
11. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)
12. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13. วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
14. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
15. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)
ปตท. ไฟเขียววงเงิน 3,000 ล้านบาท เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะกิจ
ปตท. ไฟเขียววงเงิน 3,000 ล้านบาท เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะกิจ
อ่านต่อ
สําหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม

หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจําสัปดาห์

สําหรับสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม

หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจําสัปดาห์

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: