Biznews

เช็กง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง!วิธีตรวจสอบสิทธิ ‘เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด’

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบเว็บไซต์แล้ว คุณพ่อ-คุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธินั้นหรือยัง หรือในเดือนนี้ยังจะได้รับสิทธิด้านใดอยู่บ้าง มาเช็กกันเลยวิธีตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เราสามารถตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีที่ 1 : เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล”
4. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ
5. หากไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จะปรากฏข้อความ “ไม่พบสิทธิ”
6. หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ณ เวลานั้น ดังนี้
E00 : ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
E01 : อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
E02 : ข้อมูลเก่าที่ไม่เคยมีการจ่ายเงินสำเร็จ
E03 : ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ
E04 : ถูกระงับสิทธิชั่วคราว เนื่องจากข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนงวด
E05 : ถูกระงับสิทธิชั่วคราว เนื่องจากมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน
E06 : ข้อมูลเด็กที่ไม่มีวัน-เดือน-ปีเกิด หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558
E07 : ข้อมูลไม่มีวันที่ลงทะเบียน
E08 : ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิตามไฟล์
E09 : ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
E10 : ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ/ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน
E11 : รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
E12 : ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะไม่มีสิทธิ
E13 : ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะระงับสิทธิ
E14 : ข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายพร้อมเพย์ แต่ไม่มีชื่อบัญชีธนาคาร
E15 : ข้อมูลผู้ที่มาให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม หลังวันที่ 30 กันยายน 2561
E16 : ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)
E17 : จำนวนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40) ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561
E18 : ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 2559-2560
E19 : ไม่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน เนื่องจากรายได้เกินเกณฑ์
E20 : ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง
E21 : ข้อมูลของผู้มีสิทธิแจ้งรับเงินสด
E22 : ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
E23 : ข้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย
E24 : ระงับสิทธิชั่วคราว เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน แต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว
EXX : ข้อมูลสมบูรณ์ อยู่สถานะรอการเบิกจ่าย
EX1 : อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคาร

หากขึ้นสถานะ E จะต้องแก้ไขก่อนขอรับสิทธิ โดยติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน แต่หากขึ้นสถานะ EX ไม่ต้องแก้ไขใด ๆ ให้รอเงินโอนเข้าบัญชี

สำหรับกรณีต้องการตรวจสอบประวัติการรับสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบตรวจสอบได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

วิธีที่ 2 : เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กแรกเกิด แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ”
3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ ถ้าอยากจะรู้ว่าเงินเข้ากี่เดือน ให้เลื่อนลงมาล่างสุด กดลงทะเบียน

หากมีข้อความระบุว่า “มีสิทธิ” แสดงว่ามีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
หากมีข้อความระบุว่า “โอนไม่สำเร็จ” อาจเป็นเพราะยังไม่ถึงกำหนดวันโอนเงินเข้าบัญชี ให้ผ่านพ้นวันที่โอนเงินเข้าบัญชีก่อน จึงตรวจสอบอีกครั้ง

หากเดือนนี้ไม่มีข้อมูลวันโอนเงินเข้า อย่าเพิ่งตกใจ อาจเป็นเพราะยังไม่ถึงกำหนดโอนเงินในเดือนนี้ ควรรอให้ผ่านวันโอนเงินเข้าบัญชีก่อนค่อยตรวจสอบอีกครั้งเช่นกัน

ตรวจสอบปฏิทินวันโอนเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีของแต่ละเดือนได้ที่นี่
เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565 เข้าบัญชีวันไหน ใครลงทะเบียนได้บ้าง ?

4. หากไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จะปรากฏข้อความ “ไม่พบสิทธิ”

ข้อควรรู้

การเช็กสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องเข้าเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
อยากเช็กวันจ่ายเงิน ต้องเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
ถ้าเช็กจากเว็บไซต์กรมกิจการเด็กฯ แล้วยังติดขัดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เพื่อเช็กยอดเงินและวันที่รับเงินที่โอนให้ได้

วิธีที่ 3 : แอปพลิเคชันทางรัฐ
แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” คือ แอปฯ ที่รวบรวมบริการของภาครัฐที่สำคัญให้มาอยู่ในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถเช็กได้ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

2. เลือก “สมัครใช้งาน” และทำการกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนตามขั้นตอน พร้อมสแกนบัตรประชาชนและสแกนใบหน้า (ดูวิธีลงทะเบียนได้ที่คลิปนี้)

3. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะสามารถเช็กสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ทันที โดยสามารถเลือก “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้

วิธีที่ 4 : แอปพลิเคชันเงินเด็ก
สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตรผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้จากแอปฯ นี้เลย ซึ่งจะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาในแอปฯ ดังนี้

กรณีลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับการแจ้งเตือนว่า “สิทธิของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว” สามารถรอรับเงินได้เลย ในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากที่ลงทะเบียนสำเร็จ
กรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จ ระบบจะแจ้งสาเหตุที่สมัครไม่ผ่าน เพื่อให้เราดำเนินการแก้ไขข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ผ่านแอปฯ ภายใน 15 วัน นอกจากนี้ยังสามารถติดตามสถานะการรับเงินได้จากในแอปพลิเคชันเช่นกัน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 หรือ 0-2651-6920 หรือ 0-2651-6920

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: