Biznews

เจอทั้งคู่แข่ง-โควิด!’การบินพลเรือน’ ไฟเขียว’นกสกู๊ต’ เลิกกิจการในไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ว่า ที่ประชุมมติเห็นชอบการอนุญาตให้ บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด เลิกกิจการ ซึ่ง กบร. จะเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาอนุญาต

โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 41 ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ และประเภทการทำงานทางอากาศ โดยกพท.จะจัดทำข้อมูล เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ของการดำเนินการตามกฎหมายในรูปแบบตารางเปรียบเทียบกรณีขออนุญาตเลิกกิจการ โดยไม่มีการล้มละลายและกรณีขออนุญาตเลิกกิจการมีเหตุล้มละลายประกอบการ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการกิจการการบินพลเรือนอย่างเคร่งครัดด้วย

 

ทั้งนี้ กบร. จะจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ของการดำเนินการตามกฎหมายในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ กรณีขออนุญาตเลิกกิจการโดยไม่มีการล้มละลายและกรณีขออนุญาตเลิกกิจการมีเหตุล้มละลาย ประกอบการเสนอเรื่องเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาอนุญาตต่อไป

 

Related Articles

Back to top button
X