Biznews

อ่วมพิษโควิด!’เมเจอร์’ของดเว้น-ลดค่าเช่าค่าบริการสาขารัชโยธิน-รังสิต

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) หรือ MAJOR และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด ในฐานะผู้เช่าได้ทำหนังสือขอ งดเว้นและลดค่าค่า ค่าบริการ และค่าไอเย็น สำหรับโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ในส่วนพื้นที่โรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งและคาราโอเกะกับบลจ.กสิกรไทย ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์ หรือ MJLFเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19

ทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีคำสั่งปิดสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ โดยประกาศให้ปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2563 จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 ทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบธุรกิจได้และไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการในช่วงเวลาดังกล่าว ถึงแม้ว่าภายหลังภาครัฐได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการแล้วก็ตาม ภาครัฐก็ได้กำหนดมาตรการป้องกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละโรงภาพยนตร์โดยให้บริการได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งในโรงภาพยนตร์ ประกอบกับการเลื่อนกำหนดฉายภาพยนตร์ของค่ายหนังต่างๆ ออกไปอย่างไม่มีเวลากำหนดที่แน่นอน ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ลดลงอย่างมาก แม้บริษัทจะบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงแล้วก็ตาม รายได้ของบริษัทก็ยังไม่คลอบคลุมค่าใช่้จ่ายที่เกิดขึ้น จึงขอให้งดเว้น ลดค่าเช่าและค่าบริการ โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย

1.ของดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการไอเย็น (ตั้งแต่ 18 มี.ค.ถึง 31 พ.ค.2563)

2.ของดเว้นการคิดค่าเช่า ค่าบริการและไอเย็น เป็นระยะเวลาสามเดือน หลังจากเปิดให้บริการ (ตั้งแต่ 1 มิ.ย.ถึง 31 ส.ค.2563)

3.ขอไม่คิดค่าเช่า ค่าบริการและค่าไอเย็นเป็น Minimum Grarantee (ตั้งแต่ 1 มิ.ย.ถึง 31 ธ.ค.2563)

4.ขอชำระในอัตรา 7.5% ของรายได้ (ตั้งแต่ 1 ก.ย.ถึง 31 ธ.ค.2563)

5.หลังจากวันที่ 31 ธ.ค.2563 ขอไม่คิดค่าเช่า ค่าบริการและค่าไอเย็น เป็น Minimum Grarantee และชำระค่าบริการ ค่าบริการและไอเย็นในอัตรา 7.5% ของรายได้ จนกว่ารายได้จากการขายตั๋ว และรายได้โบว์ลิ่้งของสาขารัชโยธินและสาขารังสิต จะเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2562

6.ขออนุมัติให้ยกเว้นหน้าที่การค้ำประกันของเมเจอร์ตามข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัท เมเจอร์ โบวล์กรุ้ป จำกัด ตามระยะเวลาที่โบว์ลิ่งขอยกเลิกค่าเช่าขั้นต่ำ งดเว้น และลดอัตราค่าเช่าค่าบริการและค่าไอเย็น

ทั้งนี้บริษัทมีค่าเช่า ค่าบริการและค่าไอเย็นค้างชำระตั้งแต่เดือน มี.ค.2563 จนถึง 31 ต.ค.2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 116.10 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกอยู่ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน จึงถือว่าบริษัทยังมิได้ผิดนัดชำระแต่อย่างใด

 

 

 

 

Related Articles

Back to top button
X