CSR

อินทัช ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งปีที่ 3

เบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าห้วยขาแข้งอันกว้างใหญ่กว่า 1.8 ล้านไร่ ที่เปรียบดั่งสมบัติของชาติและได้รับการลงทะเบียนว่าเป็นมรดกโลกนั้น มีเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่ร้อยชีวิตที่ประจำการปฏิบัติหน้าที่ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อเป็นแนวหน้าคอยป้องกันไว้เท่านั้น

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งคือ “รั้วมนุษย์” ที่ป้องกันผืนป่าห้วยขาแข้งจากผู้บุกรุกซึ่งแสวงประโยชน์จากป่าในเชิงพาณิชย์ และใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ที่ห่างไกลจากคำว่าสะดวกสบาย แต่แม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าผู้พิทักษ์ป่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ และอาศัยความอดทนอย่างมากมายเพียงใด พวกเขาก็พร้อมที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่ให้แก่ประเทศชาติ

ด้วยเหตุนี้ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ จึงให้การสนับสนุนกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทั้งในด้านงบประมาณ อุปกรณ์ปัจจัยต่างๆ และทักษะความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ไปจนถึงครอบครัว จากความสำเร็จที่เห็นผลเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ในปีนี้ อินทัชพร้อมแล้วที่จะส่งต่อการพัฒนาไปยังเยาวชนและชุมชนผ่านกิจกรรม “จากป่าสู่ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนช่วยกันดูแลปกป้องผืนป่าสำคัญซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติให้สมบูรณ์ตลอดไป

อินทัชได้เชิญชวนเยาวชนจากโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม และชาวชุมชนบึงเจริญที่เป็นชุมชนในบริเวณผืนป่าห้วยขาแข้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ระบบนิเวศและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ข้อควรปฏิบัติและกติกาการอยู่ร่วมกัน รวมถึงการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากผืนป่าได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ กิจกรรมวงล้อสื่อความหมายธรรมชาติ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า พืชพันธุ์ไม้ ระบบนิเวศความหลากหลายของป่าห้วยขาแข้ง การคัดแยกขยะ และกฎระเบียบกติกาต่างๆ กิจกรรมเดินสำรวจป่าศึกษาธรรมชาติ และการเรียนรู้อุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเดินป่า รวมถึง กิจกรรมซ่อมแซมและขุดลอกฝายชะลอน้ำให้ใช้งานได้ดีขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและคนในชุมชนได้เรียนรู้ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำและอาหารของชุมชนเป็นต้นกำเนิดพืชป่า เช่น ผักหวาน เห็ด รวมทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น อึ่งอ่าง เป็นต้น

นอกจากนี้ อินทัชยังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในด้านการสื่อสารและวิธีการทำงานร่วมกับชุมชน เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการตั้งคำถาม และการประชุมอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน

ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอย่างจริงจังและต่อเนื่องของอินทัชตลอดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อีกทั้งมีทักษะความรู้และเครื่องมือจำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

โดยกิจกรรมที่ผ่านมา ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้และมีเงินออมเฉลี่ยได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งสามารถลดปริมาณขยะประเภทถ่านไฟฉาย กล่องโฟม ถุงพลาสติกจากหน่วยพิทักษ์ป่าภายในพื้นที่ได้จำนวน 7.2 ตันต่อปี การแบ่งเบาภาระทางการเงินของครอบครัวเจ้าหน้าที่โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีจำนวน 10 ทุน และ การสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3.2 กิโลวัตต์จำนวน 3 ชุด ติดตั้งในหน่วยพิทักษ์ป่าที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน สนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นต่อการออกลาดตระเวน เช่น เครื่องกรองน้ำแบบพกพา ข้าวสารปลอดสารเคมี ถังเก็บน้ำ เป้สนาม เปลสนามพร้อมมุ้ง ถ่านไฟฉายพร้อมที่ชาร์ต สนับสนุนการปรับปรุงรั้วลวดหนามกั้นระหว่างเขตแนวป่ากันชนระยะทาง 12 กิโลเมตร และช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ผ่านกองทุนสวัสดิการ เป็นต้น โดยมีมูลค่ารวมของการสนับสนุนทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 7,500,000 บาท

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: