Biznews

อิชิตันแจง ไม่เกี่ยวไบเล่ล้มละลาย

หลังจากเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 1215/2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ให้ บริษัท ไบเล่คาลีฟอร์เนีย โอเร้นซ์ (ประเทศไทย) จํากัด จําเลย ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
ผู้ล้มละลาย ทะเบียนเลขที่ 0105493000112 (เดิมเลขที่ 2477) ประเภทของธุรกิจ ผลิตเครื่องดื่ม ที่อยู่เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไบเล่

งานนี้กระเทือนถึงค่ายอิชิตัน โดยเสี่ยตัน ภาสกรนที หัวเรือใหญ่  ที่ซื้อแบรนด์  Bireley’s ซึ่งเป็นแบรนด์น้ำส้มเก่าแก่อายุเกือบ 100 ปีที่ก่อกำเนิดขึ้นโดย Frank W. Bireley จนปี 1939 เขาส่งออกน้ำส้ม Bireley’s ไปทั่วโลก แล้วต่อมาขายกิจการให้ General Foods บริษัทซึ่งขายสิทธิผลิต Bireley’s ให้แก่ Asahi ผู้ผลิตเบียร์และน้ำหวานรายใหญ่ของญี่ปุ่นในปี 1951

แม้ไม่เป็นที่แน่ชัดว่า Bireley’s เข้ามาในประเทศไทยเมื่อไร แต่คนไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป ย่อมรู้จักน้ำหวานบรรจุขวดไม่อัดแก๊สยี่ห้อนี้กันทุกคน แต่ความนิยมเริ่มเสื่อมลงในทศวรรษที่ 1980 จนในที่สุด บมจ. อิชิตัน แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2557 ว่าใช้เงินเกือบ 1.8 พันล้านบาท เข้าซื้อ Bireley’s จาก บริษัท Sunny Herb International Beverage จำกัด และกิจการที่เกี่ยวข้อง ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการลงทุนที่มีราคาแพงมากกับแบรนด์น้ำส้มที่เสื่อมความนิยม และตั้งแต่ซื้อมาเสี่ยตันก็ยังมิได้ลงทุนปลุกปั้นแบรนด์อย่างจริงจังแต่อย่างใด
ล่าสุด ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีดังกล่าว มีใจความดังนี้

 

สืบเนื่องจากข่าว “ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทผลิตน้ำส้มรายหนึ่งล้มละลาย”

 

จากกรณีมีข่าวปรากฎเกี่ยวกับ “ศาลล้มละลายกลางได้มีค าพิพากษาให้บริษัท ไบเล่คาลิฟอร์เนีย โอ เร้นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ล้มละลาย” และมีสื่อมวลชนสอบถามความเกี่ยวข้องมายัง บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) นั ้น

 

ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ไบเล่คาลิฟอร์เนีย โอเร้นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอิชิตัน กรุ๊ป ได้ท าสัญญาซื้อ “เครื่องหมายการค้า ไบเล่ หรือ BIRELEY พร้อมสูตรผลิตใน 16 ประเทศ”จากบริษัท ซันนี่ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ จ ากัด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ในมูลค่า 240 ล้านบาท

และกรณีที่มีการรายงานข่าวเพิ่มจากสื่อมวลชนว่า “ปี 2557 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้ รายงานตอ่ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ ประเทศไทยวา่ ได้เข้าซือ้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า “ไบเล่” พร้อมสูตรการผลิต จาก บริษัท ซันนี่ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ จ ากัด รวมทั ้งที่ดินอาคาร อุปกรณ์การผลิต มูลค่ารวม 1,780 ล้านบาท”

อิชิตัน กรุ๊ป ขอเรียนชี ้แจงว่า การซื ้อที่ดินตามที่กล่าวถึง เป็นการทำสัญญาซื้อจากบริษัท สวน อุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับบริษัท ซันนี่ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ จ ากัด

 

จึงเรียนนำ

เสนอข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยความนับถือ

ฝ่ ายสื่อสารองค์กร

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

20 กันยายน 2560

 

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: