Biznews

อัดอั้นมานาน! วิจัยเผย ‘หลังปลดล็อคดาวน์’คนไทยอยากตัดผมมากที่สุด’

‘อิปซอสส์’ รายงานผลวิจัยล่าสุด เผย หลังปลดล็อคดาวน์คนไทยราว 1 ใน 5 ต้องการไปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอันดับแรกทำให้ภาคการท่องเที่ยวรวมมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวสูงโดยกลุ่มคนที่มีความต้องการกลับไปท่องเที่ยวสูงที่สุดเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ครัวเรือนสูงกว่า 50,000 บาทขึ้นไป

คนไทยต้องการไปร้านตัดผมมากที่สุด

หากมองภาพรวมจากจากสถิติทั่วประเทศ จะพบว่า คนไทยต้องการไปร้านตัดผมมากที่สุดหลังจากรัฐบาลปลดล็อค
ดาวน์แล้วซึ่งมีสถิติสูงเป็นอันดับ 1 โดยคิดเป็น 21% ของกลุ่มสำรวจ, ตามมาด้วยอันดับ 2 คือต้องการไปเที่ยว
ต่างจังหวัดหรือไปเทียวต่างประเทศ (19%), อันดับ 3 ต้องการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนอกบ้าน (15%) และอันดับ 4 ต้องการออกไปเดินเล่นหรือชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า (13%)

ผู้ชายไทยอยากไปตัดผม  ในขณะที่ผู้หญิงไทยอยากไปเที่ยว

ถึงแม้ผู้หญิงมักจะให้ความสำคัญและดูแลเส้นผมมากกว่าผู้ชาย แต่จากผลสำรวจพบว่าผู้ชายไทยถึง 27% ต้องการไปตัดผมหลงปลดล็อคดาวน์ หรือให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ในขณะที่มีเพียง 16% ของผู้หญิงไทยที่ต้องการไปร้านตัดผมเป็นอันดับแรก โดยกิจกรรมที่ผู้หญิงไทยต้องการทำมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือการไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเมืองนอก (21%) และหญิงไทยยัง โหยหาการเดินเล่นและชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า(15%) มากกว่าชายไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ

อย่างไรก็ตามผู้หญิงไทยไม่ได้คิดเพียงเที่ยวเล่นหรือชอปปิ้งแต่หญิงไทยยังรักในหน้าที่การงาน เพราะจากผลสำรวจพบว่า หญิงไทยจำนวน 10% ต้องการที่จะกลับไปเรียนและทำงานเป็นอันดับแรกในขณะที่มีเพียง 5% ของชายไทยเท่านั้นที่ต้องการกลับไปเรียนหรือทำงาน

 

วัยรุ่นไทย Work Hard, Play Hard ทั้งอยากเรียนทำงาน ดูหนังและเที่ยวสถานบันเทิง

จากผลสารวจพบว่าวัยรุ่นที่มีอายุช่วง 18-24 ปี มีความต้องการที่จะกลับไปเรียนและทำงานสูงกว่าในทุก ๆ กลุ่มช่วงอายุ โดย 17% ของกลุ่มวัยรุ่นนี้ต้องการกลับไปเรียนและทำงานเป็นอันดับแรกหลังปลดล็อคดาวน์ ในขณะเดียวกัน  5% ของวัยรุ่นกลุ่มนี้มักมีต้องการที่จะกลับไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์ และท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ  อย่างมีนัยยะสำคัญ

ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นไทยเน้น Work Hard, Play Hard กลุ่มวัยกลางคนหรือคนที่อยู่ในช่วงอายุ 25-44 ปี เป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่จะไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศสูงสุด โดยเฉลี่ย 1 ใน 5 คนกลุ่มวัยกลางคน ต้องการกลับไปท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกหลังปลดล็อคดาวน์ และแน่นอนว่ากลุ่มสูงวัยหรือกลุ่มคนที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการไปยังศาสนสถาน (6%) ออกกำลังกาย (9%) และ เดินเล่นผ่อนคลาย/ชอปปิ้งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอื่นๆ  อย่างชัดเจน

คนรวยเที่ยวได้ คนชนชั้นกลางต้องทำงาน

หากดูที่รายได้ครัวเรือนแล้วจะพบว่า ครอบครัวที่มีรายรับสูงนั้น 1 ใน 4 ของคนกลุ่มนี้ต้องการไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เป็นอันดับแรกหลังปลดล็อคดาวน์ ซึ่งสูงกว่าผลสำรวจของกลุ่มชนชั้นกลางและกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยอย่างมีนัยยะสำคัญ

โดยกลุ่มชนชั้นกลางนั้นเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการเรียนและทำงานสูงที่สุด จากทุกกลุ่ม 10% ของครัวเรือนชั้นกลางนี้แสดงความต้องการที่จะกลับไปเรียนและทำงานให้เร็วที่สุดหลังประเทศกลับสู่ภาวะปรกติ

 

About the Study

ผลสารวจชุดนี้ได้มาจากการจัดเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์บนเครือข่าย “Global Advisor” โดยอิปซอสส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 18-74 ปี ในประเทศไทย จำนวนมากกว่า 1,000 คน และผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 16-74 ปี ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งรายงานนี้จัดทำขึ้นผ่าน Ipsos Online Panel System

ข้อมูลจากการสำรวจมีการถ่วงน้ำหนักที่แตกต่างกันเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างของแต่ละประเทศสามารถสะท้อนรูปแบบของกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ตามสำมะโนประชากรล่าสุด (demographic profile) ได้ดีที่สุด

ในกรณีที่ผลลัพธ์ไม่ได้มีผลรวมเป็น 100 หรือผลต่างมากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงที่ +/-1 เกิดจากการปัดเศษค่าทศนิยม การรวมหลายผลคำตอบเข้าด้วยกันหรือการละผลตอบรับที่ตอบว่า “ไม่ทราบ” หรือไม่ระบุคำตอบ

การคำนวณความแม่นยำของผลสำรวจออนไลน์อิปซอสส์ คำนวณโดยใช้ช่วงความน่าเชื่อถือ (credibility interval)  ที่คะแนน +/- 3.5% สำหรับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,000 คน และช่วงความน่าเชื่อถือที่คะแนน +/- 4.8% สำหรับตัวอย่างจำนวน 500 คน

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: