Biznews

อย่าซื้อ!’สาหร่ายปรุงรส’ 2 ยี่ห้อ พบจุลินทรีย์ก่อโรคเกินมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย บริษัท กู๊ดดี้ เวิลด์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 73 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลปรากฏว่า พบข้อบกพร่อง จำนวน 2 ตัวอย่าง โดยตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ที่กำหนดให้ตรวจพบ Bacillus cereus ได้ไม่เกิน 100 CFU/กรัม จึงขอแจ้งประกาศผลตรวจ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์อาหารฉลากระบุ “สาหร่าย ทะเลปรุงรสรสดั้งเดิม (ตรา หมีแพนด้า) ” เลขสารบบอาหาร 10-1-04153-1-0054 วันที่ผลิต 29/11/2021 วันหมดอายุ 29/11/2022 ตรวจพบ Bacillus cereus เท่ากับ 4,400 CFU/กรัม

2. ผลิตภัณฑ์อาหารฉลากระบุ “สาหร่าย ทะเลแห้งปรุงรสรสเผ็ด (ตรา หมีแพนด้า)” เลขสารบบอาหาร 10-1-04153-1-0055 วันที่ผลิต 18/11/2021 วันหมดอายุ 18/11/2022 ตรวจพบ Bacillus cereus เท่ากับ 1,700 CFU/กรัม

ข้อแนะนำ

ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทั้ง 2 รายการ ที่ฉลากระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุดังกล่าวมารับประทาน กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย ขอให้แจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 Facebook: FDAThai Line @FDAThai หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: