Biznews

ไวรัสโคโรนากระทบ’ชลบุรี’ หน้ากากอนามัยขาดตลาด!!

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า อาทิ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยเฉพาะการจัดหาหาหน้ากากอนามัย รวมทั้งเจลฆ่าเชื้อโรคให้เกิดการเพียงพอกับประชาชนในพื้นที่ จ.ชลบุรี พร้อมทั้งยืนยันว่าในพื้นที่ จ.ชลบุรี ยังไม่พบผู้ที่ป่วยจากไวรัสโคโรน่า

หลังจากนั้นนายวิทยากล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้เพื่อหามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ในส่วนของระยะสั้นนั้นยอมรับว่าการในการจัดซื้อหน้ากากอนามัยหรือเจลฆ่าเชื้อโรคนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่สำคัญปรากฏว่าหน้ากากอนามัยขณะนี้ขาดตลาดไม่สามารถจัดซื้อได้ จึงต้องแก้ไขปัญหาอาจจะต้องให้ประชาชนผลิตหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง

นอกจากนี้ตนจึงได้ใช้เงินส่วนตัว 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัย ซึ่งได้มา 2,000 ชิ้นเท่านั้น เพราะหาซื้อไม่ได้ เนื่องมาจากขาดตลาด อย่างไรก็ตามอาจจะต้องให้ประชาชนผลิตหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง

นอกจากนี้ จ.ชลบุรี ยังมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนถือว่าเป็นรายได้หลักของการท่องเที่ยว ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศไทยน้อยลง จึงต้องหามาตรการในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาใน จ.ชลบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งในเรื่องนี้จะต้องมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: