Biznews

ห่วงปลดล็อกกัญชากระทบกลุ่มเปราะบาง ‘ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ’ เสนอ 5 มาตรการควบคุม

‘ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ’ ห่วงปลดล็อกกัญชา ทำให้ทุกคนรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงกัญชาได้โดยไม่มีข้อจำกัด เสนอ 5 มาตรการควบคุม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลเสียจากกัญชาให้มากที่สุด

พล.ท.รศ.นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ลงนามในประกาศที่ รอ.ทั่วไป 48/2565 คำเสนอของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องกัญชา โดยระบุว่า เนื่องด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งประกาศนี้ไม่มีพืชกัญชาและส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ และช่อดอก เป็นยาเสพติดให้โทษ

ดังนั้นเมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขนี้มีผลใช้บังคับ จะทำให้ทุกคนในประเทศไทยรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางในการใช้กัญชา เช่น เด็ก เยาวชน และหญิงมีครรภ์ สามารถเข้าถึงกัญชาได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ซึ่งเป็นลักษณะเสรีที่มากกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีกฎหมายให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ

ยกตัวอย่าง เช่น รัฐบางรัฐในสหรัฐอเมริกากำหนดให้คนอายุ 21 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะมีกัญชาไว้ในครอบครองได้ พร้อมกำหนดปริมาณที่จะมีไว้ครอบครองได้ และประเทศอุรุกวัยกำหนดให้คนอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะเสพกัญชาได้ และต้องมีการลงทะเบียนในระบบหากจะใช้กัญชา

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยมีความห่วงใยในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและความปลอดภัยของสังคมโดยรวม หากไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมมากำกับ เช่น สารแคนนาบินอยด์ (Tetrahydrocannabinol, THC) ในปริมาณที่สูงมากในช่อดอกกัญชา มีอันตรายต่อสุขภาพกายและจิต ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาว เป็นอันตรายแก่สุขภาพจนอาจทำให้เจ็บป่วยรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิต

โดยในช่วงที่ผ่านมามีผู้ที่เจ็บป่วยจากการเสพกัญชาต้องเข้ารับการตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก งานศึกษาวิจัยในเด็กและเยาวชนพบว่า กัญชาทำให้เสพติดและรบกวนการพัฒนาการ สมาธิ และความจำ ซึ่งจะเป็นผลเสียในระยะยาว อีกทั้งพบว่า ในประเทศที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะเสพกัญชาจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเสนอให้มีมาตรการควบคุมดังต่อไปนี้

1.ขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาให้มีมาตรการทางกฎหมาย อาทิ พระราชกำหนดควบคุมกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทันต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ที่จะมีผลบังคับใช้

2.ขอให้รัฐสภาเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ…. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้มีการบริโภคกัญชาอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

3.มีคณะกรรมการเพื่อติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านลบที่เกี่ยวกับการใช้กัญชา รวมทั้งออกแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญต่อการประเมินและแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา

4.สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักฐานเชิงประจักษ์

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและถูกต้อง รวมทั้งข้อแนะนำที่เหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลเสียจากกัญชาให้มากที่สุด

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: