Biznews

‘หมอเสริฐ’ ทุ่มแสนล้าน ฮุบ ‘บำรุงราษฎร์’

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2563 ได้อนุมัติให้เข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข(Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ (BH) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์  ด้วยเงิน 8.56 หมื่นล้าน – 1.02 แสนล้านบาท

 

 

 

 

 

โดยบริษัทจะเสนอซื้อหุ้นที่เหลือของ BH จํานวน 546,328,351 หุ้น คิดเป็น 74.83% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด หุ้นบุริมสิทธิ์จํานวน 1,210,865 หุ้น คิดเป็น 0.17% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด และหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ประกอบด้วยชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ซึ่งสามารถแปลงสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญของ BH ได้จํานวน 137,362,636 หุ้น จากปัจจุบันบริษัทถือหุ้นสามัญ BH จํานวน 182,513,006 หุ้น คิดเป็น 24.99% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นมูลค่า 85,612,731,500 บาท ทั้งนี้ราคาเสนอซื้ออาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกิน 20% ของราคาเสนอซื้อ หรือจะมีการปรับราคาเสนอซื้อมูลค่ารวมของการทําคําเสนอซื้อจะอยู่ระหว่าง 85,612,731,500-102,735,277,800 บาท ในการปรับราคาเสนอซื้อดังกล่าว โดยบริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาวะตลาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และราคาซื้อขายหุ้น BH ในขณะนั้น ซึ่งบริษัทจะแจ้งราคาเสนอซื้อสุดท้ายอีกครั้งภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กําหนดไว้สําเร็จครบถ้วน

อย่างไรก็ดี บริษัทสงวนสิทธิในการปรับลดราคาเสนอซื้อสุดท้ายในกรณีที่ BH มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีนัยสำคัญและไม่สอดคล้องกับแนวทางการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีย้อนหลัง โดยในกรณีที่บริษัทจะปรับราคาเสนอซื้อสุดท้ายบริษัทจะแจ้งให้ทราบราคาที่แน่นอนอีกครั้ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนดมีอำนาจในการกำหนด แก้ไข และปรับราคาเสนอซื้อสุดท้าย

สำหรับสาเหตุของการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทาง BDMS ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลกและมีค่ารักษาพยาบาลไม่สูงเมื่อเทียบคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะทําให้สามารถดึงดูดคนไข้จากทั่วโลก

อีกทั้งการขยายตัวของความต้องการบริการรักษาพยาบาลในประเทศและภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยและภูมิภาคกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร ประกอบการให้ความสําคัญกับการ รักษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวและการเติบโตของธุรกิจของธุรกิจประกันสุขภาพ

ปัจจุบันทาง BDMS ถือหุ้นสามัญ BH อยู่จํานวน 182,513,600 หุ้น คิดเป็น 24.99% ตามด้วย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 14.65%  , UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account 8.44% , บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8.33% , บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 3.59% , สำนักงานประกันสังคม 3.36% , SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED    1.92% , GIC PRIVATE LIMITED 1.74% ฯลฯ

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: