Biznews

หญิงไทยพาเหรดขึ้นแท่นผู้บริหารระดับสูง

เนื่องในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล จากการสำรวจธุรกิจประจำปีของ แกรนท์ ธอร์นตัน ใน 36 ประเทศ เนื่องในวันสตรีสากลปีที่ผ่นมาพบว่าสัดส่วนผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพิ่มเป็น 25% จาก 23% ในปี 2559

ส่วนในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารระดับสูง ที่เป็น ผู้บริหารหญิง ในปี 2560 มีสัดส่วน 31% หรือเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รองจากอินโดนีเซีย ที่มีสัดส่วน 46% และฟิลิปปินส์ที่มีสัดส่วน 40% และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ในไทยที่เป็นผู้หญิงมีสัดส่วนถึง 40% ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินหรือ CFO มีสัดส่วน 34%

ในบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีผู้หญิงนั่งในบอร์ดของบริษัทมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14% ส่วนฟิลิปปินส์และมาเลเซียเท่ากันที่ 12% และประเทศรั้งท้ายในภูมิภาคคือ ญี่ปุ่นอยู่ที่ 4% และเกาหลีใต้ที่มีเพียง 2% เท่านั้น

สัญญาณดังกล่าว บ่งบอกถึงหญิงไทยมีความเก่งและมีศักยภาพไม่แพ้สุภาพบุรุษแต่อย่างใด โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติที่หลังๆ พากันแต่งตั้งผู้บริหารคนไทยขึ้นสู่ระดับผู้บริหารระดับสูงสุด เนื่องจากเล็เห็นว่าคนไทยย่อมเข้าใจพฤติกรรมคนไทยได้มากกว่าต่างชาติ พูดง่ายๆ คือพูดจาภาษาเดียวกันย่อมง่ายสื่อารกันง่ายกว่าคนละภาษา คนะวัฒนธรรมแน่นอน

ล่าสุด “นู สกิน” บริษัทขายตรงท็อปไฟรว์ในเมืองไทย โดยบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส อิงค์ ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารร ะดับสูง มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โดย ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ รองประธาน นู สกิน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธาน นู สกิน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูแลรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจข อง นู สกิน ใน 9 ประเทศ โดยมีความรับผิดชอบหลักในการสร้ างเติบโตและขยายความสำเร็จของธุ รกิจครอบคลุมทุกประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อ เนื่อง

พร้อมกันนี้ยังได้แต่งตั้ง นางเมลิซ่า ทันโทโกะ คีอาโน่ ประธาน นู สกิน เอเชียแปซิฟิก ให้ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายสนั บสนุนด้านกลยุทธ์และปฏิบัติ การระดับนานาชาติ ของ ศูนย์ปฏิบัติการ NSE Asia Products (NSEAP) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดการระบบ การดำเนินธุรกิจหลัก ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ใกล้ชิดกับตลาดสำคัญๆ ที่ นู สกิน ให้บริการทั่วโลก โดย เมลิซ่า ได้รับบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาแล ะเป็นผู้นำทีมในสิงคโปร์ ทั้งการกำหนดทิศทางและเป้าหมายข องธุรกิจ ตลอดจนผู้นำด้านกลยุทธ์ในการปรั บปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล ะสนับสนุนภารกิจหลักด้านการจัดก ารธุรกิจในส่วนต่างๆในกับบริษั ทในเครือของ NSEAP ทั่วโลก นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการดังกล่ าวยังถือได้ว่าเป็นศูนย์ดิจิตอล ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของ นู สกิน

ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ ได้รับเลือกให้ดำรง ตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยรับผิดชอบดูแลประเทศในภูมิภาคทั้งหมด 9 ประเทศ โดยก่อนหน้านี้ ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2552 เธอได้ร่วมงานกับบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2539 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศในเมืองโพรโว มลรัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้สนับสนุนการเปิดตลาดในประเทศเกาหลี ประเทศมาเลเซีย และประเทศจีน นอกจากนี้ เธอยังเป็นกำลังสำคัญในการเปิดต ลาดในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ ธุรกิจ นู สกิน ในประเทศไทยประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 14 ปี

ปัจจุบัน บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทขายตรงที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้สนับสนุนการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยดำรงตำแหน่งประธานโครงการมูล นิธิผ่าตัดหัวใจเด็กระดับภูมิภา คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการศึกษา ภคพรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา ธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางเมลิซ่า ทันโทโกะ คีอาโน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน นู สกิน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยบริหารประเทศภายในภูมิภาคทั้ งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และเกาหลี ภายใต้ประสบการณ์ด้านการตลาดกว่ า 30 ปี พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นคณะกร รมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิผ่า ตัดหัวใจ เด็กแห่งประเทศไทย คณะกรรมการของมูลนิธิเด็กในประเทศฟิลิปปินส์และคณะกรรมการของกอ งทุนหัวใจเด็ก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้ ก่อนเข้าร่วมงานกับ นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส นั้น เมลิซ่าเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ให้กับบริษัททัพเปอร์แวร์ และซาร่าลี ซึ่งเป็นบริษัทขายตรงเอเซีย เอสซี จอห์นสัน แอนด์ ซัน อิ๊งค์ และบริษัท วอร์เนอร์แลมเบิร์ท อิงค์ ด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรีการจัดการธุรกิจจากมหาวิท ยาลัย Ateneo de Manila ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะนักเรียนทุน

ก่อนหน้านี้ ร้านกาแฟระดับโลกอย่าง “สตาร์บัคส์” ที่เปิดดำเนินการในประเทศไทยสาขาแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 321 สาขา ทั่วประเทศไทย ได้ประกาศแต่งตั้ง “เนตรนภา ศรีสมัย” เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

เนตรนภา ศรีสมัย จะเข้ามาดูแลรับผิดชอบด้านการบริหาร และการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการเติบโตของ สตาร์บัคส์ ในประเทศไทย และพร้อมเดินหน้ามอบ ประสบการณ์สตาร์บัคส์ ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าชาวไทยอย่างต่อเนื่อง

ก่อนเข้ารับตำแหน่งใหม่นี้ เนตรนภา ทำงานร่วมกับสตาร์บัคส์มาเป็นเวลา 12 ปี ในตำแหน่งล่าสุด คือ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและสนับสนุนองค์กร โดยผลงานอันโดดเด่นของคุณเนตรนภา คือ การทำงานร่วมกับทีม ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตทั้งในด้านจำนวนร้านสาขา และมีผลประกอบการทางการเงินที่ดีตลอดมา จากวันแรกที่เนตรนภาเข้าร่วมงานกับสตาร์บัคส์ซึ่งมีร้านจำนวน 75 สาขา จนปัจจุบันมีร้านสาขาทั้งหมด 321 สาขาทั่วประเทศ

เนตรนภา ในฐานะผู้บริหารหญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ และพาร์ทเนอร์สตาร์บัคส์ ประเทศไทยทุกคน พร้อมเดินหน้านำพาสตาร์บัคส์ให้เติบโตต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันของตลาดในประเทศไทย เพื่อยกระดับการมอบ ประสบการณ์สตาร์บัคส์ ทั้งในด้านคุณภาพกาแฟ บรรยากาศร้านสตาร์บัคส์ในรูปแบบต่างๆ และพาร์ทเนอร์ เพื่อการส่งมอบบริการที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามไลฟสไตล์

เนตรนภา จบการศึกษาจาก คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท)

นอกจากนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ยักษ์ใหญ่วงการ FMCG อย่าง บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ P&G ประเทศไทย ก็ได้ประกาศแต่งตั้ง “สิรินพร วัฒนะภราดร” เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายคนใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นผู้หญิงคนแรก และเป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ถือเป็นการฉลองครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี P&G ประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ สิรินพรได้เข้ารับตำแหน่งต่อจาก “พอล อัลบาโน” ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยที่สิรินพรร่วมงานกับ P&G มาแล้ว 12 ปี เริ่มทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนากลุ่มธุรกิจลูกค้าร้านค้าสะดวกซื้อ และร้านค้าขายปลีกในรูปแบบการขายส่ง มีความเชี่ยวชาญด้านงานบริหารการขาย วางแผนกลยุทธ์ด้านแบรนด์สินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม

“การเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และท้าทายในฐานะที่เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้เข้าดำรงตำแหน่งนี้ ซึ่งดิฉันมั่นใจว่าจะสามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ได้อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เติบโตและก้าวขึ้นมาป็นผู้นำในองค์กรระดับสากล”นางสาวสิรินพร กล่าว

นางสาวสิรินพร ปัจจุบันอายุ 36 ปี ได้เข้าเริ่มทำงานกับพีแอนด์จี ประเทศไทยในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ ายพัฒนากลุ่มธุรกิจลูกค้าร้านค้ าสะดวกซื้อ (convenience stores) และร้านค้าขายปลีกในรูปแบบการขายส่ง (Cash & Carry stores) ตลอด 12 ปีกับการทำงานร่วมกับพีแอนดืจี ประเทศไทย นางสาวสิรินพรถือเป็นบุคคลากรที่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ผ่านงานบริหารการขาย วางแผนกลยุทธ์ด้านแบรนด์สินค้ าและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามของพีแอนด์จี ภายใต้สายงานพัฒนาธุรกิจลูกค้ามาโดยตลอด

จะเห็นได้ว่า การให้ความเคารพในความแตกต่างและความเสมอภาคทางเพศอย่างทัดเทียมกันกำลังเป็นเทรนด์ทั่วโลก อีกทั้งพิสูจน์ได้ว่าหญิงไทยก็มีความรู้ ความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: