Biznews

สุดไฮเทค!เปิดตัว ตู้ทำพาสปอร์ตอัตโนมัติใช้เวลาแค่ 8 นาที

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ทำพิธีเปิดตัวตู้ทำหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ซึ่งเป็นพัฒนาการล่าสุดเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอทําหนังสือเดินทาง

นายชาตรี  อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่สมควรดําเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้แก่ประชาชน นอกจากการให้บริการแปลและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอรับรองเอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียน ครอบครัว 19 ประเภท ซึ่งจะเริ่มระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563-14 มกราคม 2564 ที่สํานักงานหนังสือเดินทางแจ้งวัฒนะ สํานักงานหนังสือเดินทางสาขา MRT คลองเตย สํานักงานหนังสือเดินทางจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานหนังสือ เดินทางจังหวัดอุบลราชธานี และสํานักงานหนังสือเดินทางจังหวัดสงขลา

กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลยังได้ริเริ่มการให้บริการเครื่องรับคําร้องขอทําหนังสือเดินทางด้วยตนเอง หรือ Kiosk ซึ่งเป็นการใช้นวัตกรรมในการให้บริการและบริหารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสัมผัส และลดโอกาสการแพร่เชื้อของโควิด-19 โดยจากการทดสอบใช้ตู้ Kiosk พบว่าใช้เวลาเพียง 8 นาทีต่อคน เมื่อเทียบกับการให้บริการปกติซึ่งใช้เวลา 12 นาทีต่อคน

เครื่อง Kiosk เครื่องแรกถูกติดตั้งที่สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน แห่งนี้ และจะเริ่มให้บริการในวันที่ 29 มกราคม ระหว่างช่วงเวลา 10.09-18.00 น. โดยมีแผนที่จะเพิ่มจํานวนเครื่อง Kiosk จํานวน 10 ตู้ ในสํานักงาน และ 5 ตู้ ภายนอกสํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนนอกเวลาทําการ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้บริการจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วที่เคยถือหนังสือเดินทางมาก่อน และไม่สามารถขอทําหนังสือเดินทางแบบด่วนพิเศษภายในวันเดียวได้ โดยสามารถชําระค่าธรรมเนียมขอทําหนังสือเดินทางจํานวน 1,000 บาท ได้ด้วยบัตรเครดิต

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: