Biznews

สนใจไหม?’ม.ขอนแก่น’ รับสมัครผู้สนใจฝึกงานเรือสำราญ 1 ปี เงินเดือน 3 หมื่น!

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกงานบนเรือสำราญ สหรัฐอเมริกาโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง HOH International กับศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม และฝึกงานบนเรือสำราญนานาชาติ แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มฝึกอบรม 1 เดือน ระหว่างวันที่ 5-28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฝึกงานบนเรือสำราญ 9-12 เดือน ลงเรือเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ระหว่างฝึกงานได้รายได้ขั้นต่ำ 850 USD หรือประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป (ณ อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
 
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับค่าตั๋วเครื่องบินฟรี ฟรีค่าวีซ่า ฟรีตรวจสุขภาพ (สำรองจ่ายก่อน ได้คืนก่อนเดินทาง) ฟรีประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ฟรีห้องพัก รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น
 
คุณสมบัติ
 
 • รับนักศึกษาทุกสถาบัน ทุกคณะวิชา ทุกแผนก รับระดับ ปวส. ขึ้นไป และบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี
 • อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบรูณ์และไม่เกิน 30 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง(ตรวจโรคก่อนฝึกฯ)
 • หลังจากฝึกงานบนเรือสำราญ 90 วันพิจารณาจ้างเป็นลูกเรือประจำ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

บุคลิกและทัศนคติดี

รักและสนใจในงานบริการ

 
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าโครงการ 50,000 บาทต่อคน ซึ่งจะประกอบด้วย
 • ค่าฝึกอบรมก่อนลงเรือสำราญ(แยกตามแผนก)
 • ค่าอุปกรณ์ฝึกรวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง
 • ค่าชุดฝึก
 • ค่าที่พัก
 • ค่าอบรมพื้นฐานความปลอดภัยทางทะเล 6 หลักสูตร (STCW)
 
เงื่อนไข
 • ผู้ที่ผ่านการพิจารณา (สัมภาษณ์) จะต้องเข้ารับอบรมก่อนลงเรือสำราญ
 • ตำแหน่งและแผนกที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลการฝึก และผ่านเกณฑ์การทดสอบ
 
 • มีรายได้ระหว่างฝึกงานขั้นต่ำ 850 USD
 • หลังจากฝึกงานบนเรือสำราญ 90 วันพิจารณาจ้างเป็นลูกเรือประจำ
ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 099 023 9779, 096 845 4249

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: