Financial

ศาลมีคำสั่ง ฟื้นฟูกิจการ ‘สินมั่นคงประกันภัย’ ชี้มีเหตุอันสมควร

ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเจ้าหนี้ผู้คัดค้านมาฟังคำสั่งศาลประมาณ ๒๕ ราย โดยศาลมีคำสั่งสรุปสาระสำคัญว่า

ทางไต่สวนได้ความจริงว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้เจ้าหนี้หลายคนรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท กิจการของลูกหนี้ยังมีรายได้ กรณียังมีช่องทางและมีเหตุอันสมควร และลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโดยสุจริต ทั้งไม่ปรากฎว่าลูกหนี้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ทำแผน จึงมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้และตั้งบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ เป็นผู้ทำแผน

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งมูลหนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ภายในกำหนด ๑ เดือน นับแต่วันที่ประกาศคำสั่งลงในราชกิจจานุเบกษา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งกำหนดลงประกาศคำสั่งในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒0 ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีช่องทางในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ดังนี้

๑. ยื่นคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี ww.led.go.th
๒.ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี
หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
๓. ยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาซน) สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหนี้ติดตามความคืบหน้าของคดีและรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ กรมบังคับคดี www.led.go.th ต่อไป

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: