Financial

ลูกหนี้ควรรู้! เปิดเกณฑ์กำกับแบงก์คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ฉบับใหม่

 สถาบันการเงินถูกกำกับเรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ เพื่อช่วยลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพ หรือหนี้เสียเอ็นพีแอลในระบบการเงินและลดภาระหนี้ประชาชน รวมทั้งสนับสนุนให้การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้และลูกหนี้ ทั้งหมดมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา

1.การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของเงินต้นที่ผิดนัดจริง โดยไม่รวมส่วนของเงินต้นของค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ (เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เม.ย.2564) ครอบคลุมผู้ให้บริการ ประเภทสถาบันการเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

2.การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกิน 3% ต่อปี (เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ก.ค.2564) ครอบคลุมผู้ให้บริการ ประเภทบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์

3.การกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ โดยให้นำไปจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้ที่ค้างชำระนานที่สุดก่อน (เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ก.ค.2564) ครอบคลุมผู้ให้บริการ ประเภทผู้ให้บริการทางการเงินทุกแห่ง

ในส่วนของลำดับการตัดชำระหนี้ ให้ใช้กับสินเชื่อที่มีการผ่อนชำระเป็นงวดและสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับลูกหนี้ทุกกลุ่ม เพื่อให้การตัดชำระหนี้ของผู้ให้บริการมีมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องตามศักยภาพและการจ่ายชำระของลูกหนี้ที่แท้จริง รวมทั้งผู้ให้บริการควรคำนึงถึงประโยชน์และการลดภาระหนี้เงินต้นของลูกหนี้เป็นสำคัญ

สินเชื่อที่มีการผ่อนชำระเป็นงวด ให้ผู้ให้บริการนำเงินที่ได้รับชำระหนี้ไปตัดชำระหนี้ตามยอดหนี้แต่ละงวด โดยให้ตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชำระนานที่สุดก่อน แล้วจึงค่อยตัดชำระยอดหนี้ที่ค้างชำระนานรองลงมาตามลำดับ…

Related Articles

Back to top button
X