Real Estate

‘ลุมพินี วิสดอมฯ’ ชี้ 4 ปัจจัยหลักในการการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบชีวิตคนเมือง 

 ุมพินี วิสดอม” ชี้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองต้องคำนึงถึง สภาพแวด้อมทางธรรมชาติ สุขภาวะที่ดี  มีพื้นที่สันทนาการ แะเข้าถึงระบบการขนส่งธารณะ เป็น ปัจจัยหักสำคัญในการพัฒนาชุมชนเมือง 

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ุมพินี วิสดอม แอนด์ โซูชั่น จำกัด บริษัทด้านวิจัยแะพัฒนาในเครือบริษัท แอพีเอ็น. ดีเวอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)่าวถึงแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง จำเป็นต้องคำนึงถึง 4 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาสภาพแวด้อมทางธรรมชาติที่ดี การออกแบบพื้นที่โครงการแะที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงสุขภาวะอนามัยที่ดี เพิ่มพื้นที่สันนาการ ในพื้นที่อยู่อาศัย แะเือกทำเที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ง่าย 

สภาพแวด้อมด้านธรรมชาติที่ดี

นายประพันธ์ศักดิ์ ก่าวว่า ถึงแม้เราจะอาศัยอยู่ในเมือง ถูก้อมโดยอาคารคอนกรีต แต่คนก็มักโหยหาธรรมชาติ ดังเช่นแนวคิดที่เรียกว่า Biophilia (Edward O. Wilson) ที่เชื่อว่าึกๆแ้วจิตใต้สำนึกของมนุษย์มีความผูกพันแะโหยหาองค์ประกอบทางธรรมชาติะระบบนิเวศน์อยู่เสมอ จึงมีการประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบอาคารทั้งทางตรง เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในแะนอกอาคาร หรือทางอ้อม เช่น การนำเอาองค์ประกอบ เส้นสาย วดายของธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบ

สุขภาวะที่ดี

ในขณะเดียวกัน หังจากที่ผ่านวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มาแ้ว ผนวกกับการที่หายประเทศทั่วโกกำังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนเมืองก็เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ต้องการบริการด้านสุขภาพ สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ในด้านที่อยู่อาศัย คนเมืองมีความใส่ใจมากขึ้นตั้งแต่การมีพื้นที่ส่วนกางที่ตอบรับกับการดูแสุขภาพ เช่น ที่ออกกำังกาย ไปจนถึงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ือกใช้ ไม่มีสารพิษทำายสุขภาพ

พื้นที่สันทนาการ

“พื้นที่สันทนาการ” เป็นพื้นที่สำคัญที่รองรับกับวิถีชีวิตในปัจจุบันตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน ที่ให้ความสำคัญกับ Social Media ที่สนับสนุนให้ทำกิจกรรมที่สนใจต่างๆอย่างหากหายโดยไม่ต้องออกไปนอกบ้าน ดังนั้น ที่อยู่อาศัยจึงเป็นมากกว่าที่นอนหับพักผ่อน แต่เป็นพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมอื่นๆด้วย การออกแบบที่อยู่อาศัยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมิเนียม จึงมีหายโครงการที่มีจุดขาย คือ พื้นที่เอนกประสงค์ทั้งในบ้านแะส่วนกาง ที่สามารถปรับเปี่ยนได้ตามงานอดิเรกของแต่ะบุคคนั่นเอง

 

 

เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้โดยง่าย

ในขณะเดียวกัน การเือกทำเที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้โดยง่าย เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ที่อยู่อาศัยที่ดีในเมือง คือ ที่ที่เดินทางสะดวก ปอดภัย จากผังเมืองที่ออกแบบให้แบ่งพื้นที่เมืองตามการใช้งานเป็นย่าน เช่น ย่านพักอาศัย ย่านการค้า ย่านพาณิชย์ คนเมืองจึงต้องใช้เวาเดินทางเพื่อไปทำงาน ไปห้างสรรพสินค้า แต่ในวันที่เทรนด์การทำงานจากบ้าน(Work from home)เป็นที่นิยม บ้านจึงกายเป็นศูนย์กางของชีวิตประจำวัน ร้านค้า ร้านอาหาร ก็กระจายตัวตามย่านพักอาศัยมากขึ้น เมืองเริ่มปรับเปี่ยนเป็นการกระจายมากขึ้น หรือที่เรียกว่า Mini-CBD ดังนั้น การเดินทางจึงปรับเปี่ยนจากอาศัยระบบขนส่งแบบ Mass Transit เป็นการเดินทางในระยะใก้ๆแทน ดังนั้น ทางเดิน ทางจักรยาน จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น มีการใช้งานรถหมุนเวียนหรือ Car pool มากขึ้น จึงเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ขาดไม่ได้

ทั้งปัจจัยเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชนเมืองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทั้งในปัจจุบันแะอนาคต” นายประพันธ์ศักดิ์ ก่าว 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: