Biznews

‘ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม’ต้องรู้!ใช้ ‘กัญชา’ เป็นส่วนผสม ต้องขอใบอนุญาต ฝ่าฝืน เจอจับ ปรับแน่!

กรมอนามัย เตือน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีกัญชา มาเป็นส่วนผสม ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ฝ่าฝืน เจอจับ ปรับแน่!

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ร้านอาหาร และ ร้านเครื่องดื่ม ที่ผสมกัญชา ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่ไม่ใช่ที่ หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันทีภายในร้าน หรือนำไปบริโภคที่อื่นเข้าข่ายเป็น “สถานที่จำหน่ายอาหาร”

ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 38 กำหนดให้ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรและไม่ใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง

นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อว่า ในกรณีที่ผู้บริโภคพบสถานที่ตั้งของร้านอาหารออนไลน์ สามารถแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ๆ ร้านดังกล่าวตั้งอยู่ได้ เพื่อตรวจสอบว่า ร้านดังกล่าวได้รับใบอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่

หากพบว่ามีการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือไม่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งมีโทษตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนมีความรอบรู้ เพื่อความปลอดภัยในฐานะผู้บริโภคอาหาร โดยเลือกซื้ออาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือแหล่งผลิตอาหารที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบที่มา หรือแหล่งผลิตได้ รวมทั้งต้องได้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมอนามัย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: